Na odejścia złożyło się głównie przystąpienie pracowników do Programu Dobrowolnych Odejść Przedemerytalnych, przejścia na emerytury i renty oraz weryfikacja umów terminowych. Spadek zatrudnienia rozkłada się odmiennie w poszczególnych oddziałach, sięgając od blisko 11 procent w oddziale Łódź-Miasto do 4 % w oddziale Białystok. W odpowiedzi m.in. na zmniejszenie zatrudnienia spółka konsoliduje swój potencjał infrastrukturalny. Z początkiem 2012 roku PGE Dystrybucja rozpoczęła realizację najważniejszego w tym roku projektu efektywnościowego: konsolidacji Rejonów i Posterunków Energetycznych. Dotyczy on siedmiu oddziałów spółki posiadających struktury terenowe. Głównym celem projektu jest obniżenie w ciągu dwóch najbliższych lat kosztów funkcjonowania spółki. Jednak nie odbędzie się to kosztem pracowników ani jakości świadczonych naszym klientom usług czy też bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego – podkreśla Operator. Jednocześnie zaznacza, że w rezultacie przeprowadzenia konsolidacji służby eksploatacyjno-ruchowe zyskają szersze możliwości wykorzystania swojego potencjału a zarządzanie mniejszą ilością lepiej dosprzętowionych jednostek terytorialnych pozwoli na podniesienie ich efektywności i sprawności. Cały projekt, rozłożony na lata 2012-2013, w swoich założeniach przewiduje poszanowanie dla nabytych praw pracowniczych i nie przewiduje konieczności wypowiadania umów o pracę, nie przewiduje on także likwidacji Rejonów Energetycznych, a jedynie w niektórych przypadkach zmianę statusu na Posterunek. Spółka zaznacza, że konsolidacja prowadzona jest w poszanowaniu umów społecznych, nie ma na celu redukcji zatrudnienia oraz odbywa się zgodnie z zasadami prowadzenia dialogu społecznego. PGE Dystrybucja zwraca również uwagę, że polityka URE i wytyczne konstruowania taryf w zakresie kształtowania cen i stawek na dystrybucję energii elektrycznej na lata 2012-2015 wymuszają na spółce ograniczanie kosztów operacyjnych z jednoczesnym podnoszeniem efektywności dystrybucyjnej w sferze technicznej. W chwili obecnej operator notuje brak pokrycia ponoszonych kosztów operacyjnych w zatwierdzonej taryfie. Kształtowanie wyników OSD oznacza koncentrację na optymalizacji kosztów oraz efektywności inwestycji. Niezbędne jest zatem stworzenie organizacji dostosowanej do wymogów rynku i Regulatora – dodaje spółka.

pgedystrybucja_biuroPrasowe_site