Znaczna część środków była lokowana w przedsięwzięcia mające na celu obniżenie wskaźnika SAIDI. Został on obniżony o prawie godzinę w stosunku do roku poprzedniego. W ramach inwestycji wybudowano i zmodernizowano: - 120 km linii WN oraz 31 stacji WN/SN, - 1384 km linii SN oraz 4 rozdzielnie sieciowe, - 2507 km linii nN oraz 2303 stacji transformatorowych SN/nN. W 2014 roku zrealizowano ponad 32 tys. umów o przyłączenie o charakterze inwestycyjnym ( łącznie ponad 53 tys.). Na obszarze Spółki przyłączono do sieci lub zwiększono moc w 259 jednostkach wytwórczych, w tym 254 OZE, wśród nich 212 elektrowni słonecznych (między innymi 195 mikroinstalacji fotowoltaicznych), 26 elektrowni wiatrowych, 10 biogazowych oraz 6 elektrowni wodnych (4 małe elektrownie wodne - MEW). Nakłady inwestycyjne poniesione na przyłączanie nowych odbiorców wyniosły ok. 500 mln zł Zrealizowane inwestycje przyczyniają się do poprawy parametrów jakościowych dostaw energii elektrycznej, ograniczenia strat sieciowych oraz zmniejszenia jednostkowych kosztów eksploatacji sieci.

pgedystrybucja_biuroPrasowe_site