Skala pilotażu została dobrana pod kątem realizacji zakładanych celów projektu, z uwzględnieniem wymogów Stanowiska Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz regulaminu Programu Priorytetowego „Inteligentne Sieci Energetyczne” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w styczniu br. projekt został zgłoszony do konkursu w celu pozyskania dofinansowania). Pilotaż systemu AMI obejmuje dwie lokalizacje o skrajnie różnej charakterystyce. Jedna z nich dotyczy osiedla mieszkaniowego Retkinia na terenie oddziału Łódź-Miasto o dużym zagęszczeniu odbiorców, druga - gminy Augustów na terenie oddziału Białystok i charakteryzuje się średnim rozproszeniem odbiorców. Przestrzeń pilotażowa wdrożenia to zamknięte obszary bilansowe sieci elektroenergetycznej SN i nN. Powyższe obszary spełniają kryteria określone w Stanowisku Prezesa URE, m.in. podwyższony wskaźnik różnicy bilansowej, wysoka liczba liczników do legalizacji, wyższe wskaźniki SAIDI, SAIFI. Zasadniczym celem pierwszego etapu wdrożenia systemu AMI w PGE Dystrybucja jest weryfikacja technicznej i logistycznej możliwości wdrożenia Systemu AMI zgodnie ze Stanowiskiem Prezesa URE. W ocenie spółki uzbrojenie infrastruktury sieciowej w system AMI umożliwi stały monitoring sieci dystrybucyjnej w zakresie bilansowania systemu elektroenergetycznego, podniesienia skuteczności działań ukierunkowanych na redukcję strat handlowych i technicznych, skrócenie przerw w dostawach energii oraz ograniczenie kosztów operacyjnych, bilansowania i obsługi klienta. W najbliższych miesiącach PGE Dystrybucja planuje przeprowadzenie postępowań przetargowych oraz podpisanie umów z dostawcami. Ponieważ budowa zaawansowanej infrastruktury pomiarowej związana jest z integracją technologii z dziedziny energetyki, informatyki i telekomunikacji, PGE Dystrybucja w realizacji projektu AMI przewiduje udział również innych spółek z GK PGE. Do roli integratora PGE Dystrybucja planuje zaangażowanie spółki Exatel – wiodącego operatora telekomunikacyjnego w Polsce. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 2014 rok.

pgedystrybucja_biuroPrasowe_site