W celu dalszego otwarcia rynku energii i umożliwienia od 1 stycznia 2014 r. odbiorcom energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja, zmianę Sprzedawcy w oparciu o umowę kompleksową, Spółka podjęła szereg działań organizacyjnych i formalnych ukierunkowanych na wdrożenie tego modelu rynku (TPA II). W Spółce opracowany został i poddany konsultacjom z Towarzystwem Obrotu Energią wzór Generalnej Umowy Dystrybucji dla usługi kompleksowej (GUD–K), który będzie zawierany ze spółkami obrotu zainteresowanymi nową formą świadczenia usług tj. sprzedaży energii i świadczenia usług dystrybucji (tzw. usługa kompleksowa). 1 października 2013 r. w Spółce została wprowadzona do stosowania zatwierdzona przez prezesa URE nowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucji PGE Dystrybucja, która zawiera odpowiednie uregulowania dotyczące realizacji umów GUD-K. PGE Dystrybucja podjęła również intensywne działania związane z wdrożeniem systemów informatycznych zapewniających właściwą obsługę umów GUD-K i komunikację ze sprzedawcami. Funkcjonalność systemu informatycznego zapewniająca właściwą komunikację ze sprzedawcami (tzw. Platforma Wymiany Informacji – PWI) - zostanie wdrożona do końca bieżącego roku. PGE Dystrybucja bierze także udział w pracach powołanego w ramach PTPiREE zespołu ds. modelu wymiany danych między OSD a Spółkami obrotu, którego celem jest opracowanie ogólnopolskich standardów komunikatów wymienianych między OSD i Sprzedawcami w związku z funkcjonowaniem nowego modelu rynku energii.

pgedystrybucja_biuroPrasowe_site