Odbiorca, który ze względu na przyjęty podział odbiorców na grupy taryfowe, nie może być dla danego miejsca dostarczania energii elektrycznej zaliczony do więcej niż jednej grupy taryfowej, wybiera jedną spośród tych grup. Odbiorca taki, może wystąpić o zmianę grupy taryfowej nie częściej niż raz na 12 miesięcy a w przypadku zmiany stawek opłat, w okresie 60 dni od wejścia w życie nowej taryfy.

Warunki zmiany grupy taryfowej określa Umowa.