Proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji B/1/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji

Zgodnie z procedurą określoną w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 17 kwietnia 2015 r. pocztą elektroniczną na adres: konsultacje.iriesd@pgedystrybucja.pl . W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD B/1/2015

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

PGE Dystrybucja S.A. pełniąca funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt Karty Aktualizacji IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.