Proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji B/2/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Zgodnie z procedurą określoną w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF). Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 24 lipca 2015 r. pocztą elektroniczną na adres: konsultacje.iriesd@pgedystrybucja.pl . W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD B/2/2015.

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

PGE Dystrybucja S.A. pełniąca funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt Karty Aktualizacji IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.