Na podane powyżej dane kontaktowe możliwe jest również składanie reklamacji.

Konsument może całodobowo zgłosić awarię urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. oraz uzyskać informację o planowanym czasie usunięcia awarii, kontaktując się telefonicznie pod bezpłatnym numerem tel. 991 oraz nr 22 340 41 00 - dla aglomeracji warszawskiej (nr płatny) .

Dodatkowo dane kontaktowe znajdują się również na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. www.pgedystrybucja.pl 

5. Rozliczenia za usługę dystrybucji energii elektrycznej odbywać się będą wg zasad i stawek opłat zawartych w Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A., w ustalonym w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej okresie rozliczeniowym w oparciu o dokument rozliczeniowy, wystawiony na podstawie danych z układu pomiarowo-rozliczeniowego dla miejsca dostarczania energii elektrycznej. Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. jest publikowana w Biuletynie URE, a także dostępna w Punktach Obsługi Klienta Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A. oraz na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

Opłatę za świadczenie usług dystrybucji w okresie rozliczeniowym oblicza się według wzoru:

 

gdzie:

Opoi

opłata za usługi dystrybucji obliczona dla danego odbiorcy, w zł;

SSVn

składnik stały stawki sieciowej w [zł/MW/miesiąc] lub [zł/kW/miesiąc] natomiast  dla odbiorców energii elektrycznej z grup taryfowych G, w [zł/miesiąc];

Pi

moc umowna określona dla danego odbiorcy w [MW] lub w [kW], natomiast dla odbiorców energii elektrycznej z grup taryfowych G, liczba miesięcy;

SZVnk

składnik zmienny stawki sieciowej dla danej rozliczeniowej strefy czasowej „k” w [zł/MWh] lub [zł/kWh];

Epik

ilość energii pobranej z sieci przez odbiorcę w rozliczeniowej strefie czasowej „k” w [MWh] lub [kWh];

SoSJ

stawka jakościowa w [zł/MWh] lub w [zł/kWh];

Eok

ilość energii elektrycznej zużytej przez odbiorcę oraz innych odbiorców przyłączonych do jego sieci korzystających z krajowego systemu elektroenergetycznego w [MWh] lub [kWh];

Sop

stawka opłaty przejściowej w [zł/kW/miesiąc] natomiast dla odbiorców energii elektrycznej z grup taryfowych G, [w zł/miesiąc];

SOZE

stawka opłaty OZE, w [zł/MWh]; (obowiązuje od 1 lipca 2016 r.)

Eokm

ilość energii elektrycznej pobranej i zużytej przez odbiorcę końcowego, o której mowa w pkt 3.1.19 w [MWh] lub [kWh];

Oa

opłata abonamentowa w zł/miesiąc;

r

liczba rozliczeniowych stref czasowych.

6. Należności za świadczone usługi dystrybucji regulowane będą przez Konsumenta na rachunek bankowy wskazany na dokumentach finansowych. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy PGE Dystrybucja S.A.. Konsument wnosi należności za świadczone usługi dystrybucji w wysokości i terminie określonymi na dokumencie finansowym, przy czym termin nie może być krótszy niż 14 dni od daty wystawienia dokumentu finansowego, a PGE Dystrybucja S.A. zobowiązana jest dostarczyć Konsumentowi dokument finansowy co najmniej na 7 dni przed wskazanym w tym dokumencie terminem płatności. Konsument nie ponosi odpowiedzialności za zawinione przez PGE Dystrybucja S.A. opóźnienia w dostarczeniu dokumentów finansowych Konsumentowi.

PGE Dystrybucja S.A. ma prawo, w przypadku opóźnienia w płatnościach, do naliczenia ustawowych odsetek.

7. W przypadku nielegalnego pobierania energii elektrycznej, PGE Dystrybucja S.A. może obciążyć Konsumenta nielegalnie pobierającego tę energię opłatami w wysokości określonej w Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A..

8. Świadczenie będzie spełniane poprzez wykorzystanie sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. w sposób ciągły, przy zachowaniu obowiązujących, wynikających z przepisów prawa, standardów jakościowych obsługi odbiorców i parametrów jakościowych energii elektrycznej.

9. PGE Dystrybucja S.A. stosuje następujące procedury reklamacyjne:

a)      rozpatruje wnioski i reklamacje w sprawie rozliczeń za świadczone usługi dystrybucji i udziela odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji, z wyjątkami wskazanymi w umowie o świadczenie usług dystrybucji, które są rozpatrywane w terminie 14 dni od zakończenia stosownych kontroli i pomiarów;

b)      rozpatruje reklamacje dotyczące kwestii związanych ze wstrzymaniem dostarczania energii elektrycznej dokonanym z inicjatywy PGE Dystrybucja S.A. w terminie 14 dni od jej otrzymania przez PGE Dystrybucja S.A.;

c)       rozpatruje reklamacje w zakresie innym niż określono w pkt. a) i b) w terminie 30 dni od daty jej otrzymania;

d)      przyjmuje przez całą dobę zgłoszenia i reklamacje dotyczące dostarczania energii elektrycznej z sieci dystrybucyjnej.

10. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować PGE Dystrybucja S.A. o odstąpieniu od ww. umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od ww. umowy, dostarczonego przed zawarciem tej umowy oraz udostępnionego na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl. Aby zachować termin do odstąpienia od ww. umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od ww. umowy przed upływem terminu do odstąpienia od ww. umowy.

Skorzystanie z prawa odstąpienia, może spowodować zaprzestanie dostarczania energii elektrycznej do obiektu Konsumenta.

Jeżeli Konsument odstąpi od umowy, po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do jej odstąpienia, będzie zobowiązany do zapłaty PGE Dystrybucja S.A. za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę apłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.

11. PGE Dystrybucja S.A. podpisała Kodeks dobrych praktyk operatorów systemów dystrybucyjnych. Kodeks ten dostępny jest na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl.

12. Umowa o świadczenie usług dystrybucji zawierana jest na czas nieoznaczony albo na czas określony, według wyboru Konsumenta. Konsument ma prawo w każdym czasie i bez podania przyczyny do wypowiedzenia ww. umowy, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym wypowiedzenie dotarło do PGE Dystrybucja S.A.. Konsument może wskazać późniejszy termin rozwiązania umowy.

13. W celu rozwiązania sporu z PGE Dystrybucja S.A., Konsument może zwrócić się do Koordynatora do spraw negocjacji (,,Koordynator’’) przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki (który jest podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U. z 2016 r. , poz.1823) o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu wynikłego z umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, w tym w zakresie złożonej przez niego reklamacji dotyczącej dostarczania energii elektrycznej oraz reklamacji dotyczącej wstrzymania dostarczania energii elektrycznej.

 

PGE Dystrybucja S.A. zobowiązuje się do udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonym przed Koordynatorem, jeżeli Konsument wystąpi z wnioskiem o wszczęcie takiego postępowania

Dane kontaktowe Koordynatora do spraw negocjacji:

Koordynator do spraw negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki

Adres: Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa

Adres e-mail: koordynator@ure.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące Koordynatora do spraw negocjacji oraz stosowanych procedur w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów są dostępne na stronie internetowej Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki: www.ure.gov.pl.

Konsument może także skorzystać z doradztwa rzeczników konsumentów warunki skorzystania oraz tryb i organizację pracy określają przepisy ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.  Dz. U. z 2017r. poz. 229 z późn. zm.).

Powyższa informacja jest zamieszczana na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. wraz z następującymi dokumentami:

Informacje do pobrania