Definicje:

Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi.

Odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera energię elektryczną na podstawie Umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.

Podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe (POB) - osoba fizyczna lub prawna uczestnicząca w centralnym mechanizmie bilansowania handlowego na podstawie umowy z Operatorem Systemu Przesyłowego, zajmująca się bilansowaniem handlowym użytkowników systemu.

Sprzedawca - przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży energii elektrycznej przez niego wytworzonej lub przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą na obrocie energią elektryczną

Sprzedawca z urzędu - przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót energią elektryczną, świadczące usługi kompleksowe (sprzedaż i dystrybucję) odbiorcom energii elektrycznej nie korzystającym z prawa wyboru sprzedawcy. Wyznaczenie sprzedawców z urzędu ma na celu ochronę interesów odbiorców końcowych i zapewnienie wysokiego stopnia ochrony konsumenta.

Sprzedawca rezerwowy - podmiot zajmujący się sprzedażą energii elektrycznej, w przypadku zaprzestania dostarczania tej energii przez Sprzedawcę wybranego przez Odbiorcę.

IRiESD - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

Umowa kompleksowa - umowa zawierająca postanowienia umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, zawarta ze sprzedawcą energii elektrycznej.