Zawarcie umowy z nowym Sprzedawcą

  1. Odbiorca zawiera z wybranym Sprzedawcą umowę sprzedaży energii elektrycznej.WAŻNE! Sprzedawca energii elektrycznej, wybrany przez Odbiorcę, musi mieć zawartą z PGE Dystrybucja S.A. Generalną Umowę Dystrybucji, regulującą stosunki Sprzedawcy z PGE Dystrybucja S.A.
  2. Właściciel układów pomiarowo-rozliczeniowych jest zobowiązany do ich dostosowania zgodnie z wymaganiami technicznymi Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Układy będące własnością Odbiorcy muszą zostać dostosowane zgodnie z wytycznymi wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. oraz muszą posiadać możliwość zdalnego odczytu.