Prawo do zmiany Sprzedawcy

Wszyscy Odbiorcy energii elektrycznej, przyłączeni do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., pełniącej funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), posiadają prawo zakupu energii elektrycznej od dowolnego wybranego przez siebie Sprzedawcy, czyli podmiotu posiadającego nadaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesję i wynikające z niej prawo do obrotu energią elektryczną.

Prawo Odbiorcy do wyboru Sprzedawcy oraz procesy związane ze zmianą Sprzedawcy są regulowane poprzez ustawę – Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz. U. 2012 r., poz. 1059 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia wykonawcze oraz zapisy w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).

Prawo do wyboru Sprzedawcy jest dla Odbiorcy przywilejem. Odbiorca może skorzystać z niego w dowolnie wybranym momencie. Zmiana Sprzedawcy energii elektrycznej nie wiąże się z koniecznością ponoszenia przez Odbiorcę dodatkowych kosztów. (Wyjątek stanowią Odbiorcy, którzy są właścicielami układów pomiarowo-rozliczeniowych i których układy nie są zgodne z wymaganiami określonymi w IRiESD. W takim przypadku Odbiorcy muszą na własny koszt dostosować układy pomiarowo-rozliczeniowe zgodnie z wymaganiami technicznymi IRiESD).

Zgodnie z prawem energetycznym, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej (OSD) jest zobowiązane zapewniać wszystkim Odbiorcom, na zasadzie równoprawnego traktowania, świadczenie usług dystrybucji energii. Stawki opłat za dystrybucję energii elektrycznej określone są w Taryfie PGE Dystrybucja S.A. zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) i obowiązują wszystkich Odbiorców niezależnie od wybranego przez nich Sprzedawcy energii elektrycznej.

W celu zapewnienia ciągłości sprzedaży energii elektrycznej zmiana Sprzedawcy jest dokonywana z uwzględnieniem zasad i procedur określonych w IRiESD.

Odbiorca, który dokonuje zmiany sprzedawcy zawiera umowę sprzedaży energii z nowym sprzedawcą i umowę o świadczenie usług dystrybucji z PGE Dystrybucja. Odbiorca w gospodarstwie domowym przyłączonym do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja o napięciu do 1kV może zawrzeć z nowym sprzedawcą umowę kompleksową (zawierającą sprzedaż energii i świadczenie usług dystrybucji) i wówczas nie musi podpisywać odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucji.

Warunkiem niezbędnym realizacji sprzedaży energii elektrycznej do Odbiorcy przyłączonego do sieci PGE Dystrybucja S.A. jest posiadanie przez wybranego sprzedawcę Generalnej Umowy Dystrybucji lub Generalnej Umowy Dystrybucji dla usługi kompleksowej zawartej z PGE Dystrybucja S.A..