Na podstawie złożonego wniosku zostaną określone warunki przyłączenia i przygotowany projekt umowy o przyłączenie wraz z harmonogramem realizacji przyłączenia. Dokumenty te zawierają wszystkie przewidziane ustawą Prawo energetyczne szczegółowe informacje techniczne i ustalenia niezbędne do przyłączenia. W szczególności zawierają zakres budowanych urządzeń i ich parametry techniczne, obowiązki stron, termin przyłączenia, ważności umowy, osoby wskazane do koordynacji prac oraz odpowiedzialność stron i zasady rozstrzygania sporów.

W sytuacji określonej w ustawie Prawo energetyczne tzn. w przypadku przyłączenia obiektu o mocy przyłączeniowej powyżej 5 MW, wydanie warunków przyłączenia poprzedzone jest sporządzeniem ekspertyzy wpływu przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny. W przypadku określania Warunków przyłączenia obiektów do sieci 110 kV muszą być one uzgodnione z PSE S.A.

Wydane przez PGE Dystrybucja S.A. warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia dostarczenia i w tym okresie odbiorca ma prawo zawrzeć umowę o przyłączenie w oparciu o aktualny projekt umowy o przyłączenie.
PGE Dystrybucja S.A. proponuje zawarcie umowy o przyłączenie w momencie podjęcia ostatecznej decyzji o realizacji obiektu z wyprzedzeniem pozwalającym na zrealizowanie przyłączenia.