Aby móc korzystać z energii elektrycznej dostarczanej z sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., należy, po realizacji przyłączenia zawrzeć Umowę kompleksową lub Umowę sprzedaży energii elektrycznej i Umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Do zawarcia ww. umów niezbędny jest dokument „Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw” (druk dostępny w Biurach Obsługi Klienta Dystrybucyjnego).

Z dokumentem tym należy zgłosić się do wybranej Spółki Obrotu (posiadającej koncesję na obrót energią elektryczną i zawartą umowę świadczenia usług dystrybucji z PGE Dystrybucja S.A.) w celu zawarcia Umowy kompleksowej.

W przypadku chęci rozdzielenia umowy dystrybucji i sprzedaży energii należy zgłosić się do Wydziału Handlu w PGE Dystrybucja S.A., w celu zawarcia Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz do wybranej Spółki Obrotu (posiadającej koncesję na obrót energią elektryczną i zawartą umowę świadczenia usług dystrybucji z PGE Dystrybucja S.A.), w celu zawarcia Umowy sprzedaży energii elektrycznej.