W przypadku przyłączenia obiektu odbiorcy do sieci o napięciu poniżej 1 kV należy wypełnić druk „Wniosku o warunki przyłączenia W-1", a w przypadku przyłączenia do sieci o napięciu powyżej 1 kV druk „Wniosku o warunki przyłączenia W-2”\

Szczegółowa instrukcja wypełniania wniosku znajduje się na jego drugiej stronie. Zestawienie dokumentów dotyczących procesu przyłączeniowego dostępne jest TUTAJ, zakładka "Wnioski o przyłączenie dla Odbiorcy". Druki Wniosków dostępne są również w Biurze Zarządzania Rozwojem Sieci Centrali Spółki, Punktach Obsługi Klienta Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A. w siedzibach Oddziałów i Rejonów Energetycznych. Wypełniony Wniosek o warunki przyłączenia należy dostarczyć osobiście lub wysłać do Rejonu energetycznego lub Centrali Oddziału PGE Dystrybucja S.A. Skierowanie wniosku do jednostki organizacyjnej na terenie, której ma nastąpić przyłączenie, usprawni rozpatrzenie wniosku.

Do wniosku w każdym przypadku należy dołączyć następujące dokumenty:

1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z nieruchomości, obiektu lub lokalu, do którego energia elektryczna ma być dostarczana,

2. plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów, oraz w innych przypadkach w zależności od potrzeb należy dostarczyć:

3. pełnomocnictwo dla osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do występowania w jego imieniu (jeżeli Wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika),

4. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (dla podmiotów gospodarczych),

5. zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),

6. bilans mocy dla budynków wielolokalowych (dotyczy przyłączenia do sieci niskiego napięcia, w przypadku kilku budynków wielolokalowych należy wypełnić oddzielnie załączniki Z-W- 1 dla każdego z nich).

Złożone dokumenty podlegają weryfikacji przez pracowników PGE Dystrybucja S.A. merytorycznie odpowiedzialnych za proces przyłączania i w przypadku, gdy złożony wniosek jest niekompletny, PGE Dystrybucja S.A. zwraca się do Wnioskodawcy o uzupełnienie dokumentów.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku o określenie warunków przyłączenia, Wnioskodawca otrzymuje pisemne potwierdzenie złożenia kompletnego wniosku.