Na podstawie złożonego wniosku zostaną określone warunki przyłączenia i przygotowany projekt umowy o przyłączenie wraz z harmonogramem realizacji przyłączenia. Dokumenty te zawierają wszystkie przewidziane ustawą Prawo energetyczne szczegółowe informacje techniczne i ustalenia niezbędne do przyłączenia. W szczególności zawierają zakres budowanych urządzeń i ich parametry techniczne, obowiązki stron, termin przyłączenia, ważności umowy, osoby wskazane do koordynacji prac oraz odpowiedzialność stron i zasady rozstrzygania sporów.

W sytuacji określonej w ustawie Prawo energetyczne tzn. w przypadku przyłączenia źródła o mocy zainstalowanej powyżej 2 MW, wydanie warunków przyłączenia poprzedzone jest sporządzeniem ekspertyzy wpływu przyłączanego źródła na system elektroenergetyczny.

Jeżeli w trakcie analizy możliwości przyłączenia odnawialnego źródła energii elektrycznej brak jest warunków technicznych lub ekonomicznych przyłączenia z wnioskowaną mocą do sieci dystrybucyjnej, PGE Dystrybucja S.A. powiadomi Wnioskodawcę o wielkości dostępnej mocy przyłączeniowej. Wnioskodawca w okresie 30 dni od otrzymania powiadomienia powinien przedstawić swoje stanowisko w zakresie akceptacji lub nie zmniejszenia mocy.

W przypadku określania Warunków przyłączenia obiektów do sieci 110 kV muszą być one uzgodnione z PSE S.A.

Wydane przez PGE Dystrybucja S.A. warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia dostarczenia i w tym okresie odbiorca ma prawo zawrzeć umowę o przyłączenie w oparciuo aktualny projekt umowy o przyłączenie. PGE Dystrybucja S.A. proponuje zawarcie umowy o przyłączenie w momencie podjęcia ostatecznej decyzji o realizacji źródła z wyprzedzeniem pozwalającym na zrealizowanie przyłączenia.