Realizacja przyłączenia po stronie PGE Dystrybucja S.A. rozpoczyna się z dniem zawarciaumowy o przyłączenie.

Po realizacji przez Strony swoich zobowiązań wynikających z umowy o przyłączenie, następuje:

- odbiór urządzeń, sieci elektroenergetycznych służących przyłączeniu, wykonanych przez PGE Dystrybucja S.A.,

a

- po stronie wytwórcy po wybudowaniu źródła:

- odnawialnego o mocy zainstalowanej powyżej 200 kW i pozostałych źródeł (niezależnie od mocy), wytwórca składa „Oświadczenie o wykonaniu instalacji”,

- odnawialnego o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 40 kW i nie większej niż 200 kW, wytwórca składa „Oświadczenie o wykonaniu małej instalacji”.

Druki te podpisuje Wytwórca i Wykonawca sieci i instalacji w przyłączanym źródle, potwierdzając tym samym prawidłowość wykonanych przez siebie prac.

Po zakończeniu prac i stwierdzeniu budowy źródła zgodnie z umową o przyłączenie, PGE Dystrybucja S.A. wystawia „Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej”.

Następnym etapem jest zawarcie przez Wnioskodawcę Umowy dystrybucji energii elektrycznej z PGE Dystrybucja S.A. i ze Sprzedawcą-Kupującym Umowy sprzedaży energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej. Zasady te określa pkt. "Zawarcie umowy dystrybucji i umowy sprzedaży energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej ze źródła."