Aby móc wprowadzać wytworzoną energię elektryczną w źródle wytwórczym do sieci PGE Dystrybucja S.A. warunkiem koniecznym jest posiadanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej wydawanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz zainstalowanie, na własny koszt, układu pomiarowego na źródle wytwórczym. Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania koncesji zamieszczone są na stronie internetowej URE.

Następnie, po realizacji procesu inwestycyjnego, należy zawrzeć Umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z PGE Dystrybucja S.A. i Umowę sprzedaży z kupującą energię elektryczną Spółką Obrotu. Do zawarcia ww. umów niezbędny jest dokument „Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej”, o którym mowa w pkt. "Realizacja przyłączenia." Z dokumentem tym należy zgłosić się do Wydziału Handlu w PGE Dystrybucja S.A. oraz do wybranej Spółki Obrotu (posiadającej koncesję na obrót energią elektryczną i zawartą umowę świadczenia usług dystrybucji z PGE Dystrybucja S.A.) w celu zawarcia ww. umów.