Szablony niżej wymienionych druków do wypełnienia można pobrać T U T A J, zakładka "Wnioski o przyłączenie Wytwórcy oraz Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji"

 

W przypadku przyłączenia źródła energii elektrycznej należy wypełnić druk „Wniosku o określenie warunków przyłączenia W-3” oraz odpowiedni do rodzaju źródła załącznik (Załącznik A, B lub C). Informacje pomocne w wypełnieniu wniosku znajdują się w pkt. 6 wniosku. Druki Wniosków i ww. załączników dostępne są również w Biurze Zarządzania Rozwojem Sieci Centrali Spółki, Punktach Obsługi Klienta Dystrybucyjnego PGE DystrybucjaS.A.w siedzibach Oddziałów i Rejonów Energetycznych,

Wypełniony Wniosek o określenie warunków przyłączenia należy dostarczyć osobiście lub wysłać do Centrali Oddziału PGE Dystrybucja S.A.

Skierowanie wniosku do jednostki organizacyjnej na terenie, której ma nastąpić przyłączenie, usprawni rozpatrzenie wniosku.

Do wniosku w każdym przypadku należy dołączyć następujące dokumenty:

1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z nieruchomości, obiektu lub lokalu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci należące do wnioskodawcy,

2. plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej, określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci. Dla farm wiatrowych szkic sytuacyjny określający usytuowanie poszczególnych jednostek wytwórczych względem istniejącej sieci,

3. dla źródła wytwórczego będącego turbiną wiatrową - parametry techniczne, charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikację techniczną turbin wiatrowych według załączonego wzoru (Załącznik A), wyciąg ze sprawozdania z badań jakości energii elektrycznej wytworzonej przez turbiny wiatrowe, sporządzony według najnowszej normy PN-EN61400-21, charakterystykę mocy turbiny wiatrowej w funkcji prędkości wiatru (wg producenta) oraz charakterystykę dostępnej mocy biernej w funkcji mocy czynnej turbiny (w przypadku, gdy turbiny wiatrowe posiadają różne parametry techniczne, dla każdego typu należy złożyć osobną specyfikację techniczną oraz wyciąg ze sprawdzenia parametrów elektrycznych),

4. dla źródła wytwórczego będącego źródłem fotowoltaicznym - parametry techniczne, charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikację techniczną według załączonego wzoru (Załącznik C) oraz karty katalogowe ogniw fotowoltaicznych i przekształtników DC/AC,

5. dla pozostałych źródeł wytwórczych - parametry techniczne, charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikację techniczną według załączonego wzoru (Załącznik B).

Dodatkowo dla źródeł przyłączanych do sieci o napięciu powyżej 1 kV:

6. planowany elektryczny schemat wewnętrzny źródła, uwzględniający schemat stacji elektroenergetycznej źródła oraz długości i typy linii elektroenergetycznych zasilających źródło,

7. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, w przypadku braku takiego planu, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla nieruchomości określonej we wniosku, jeżeli jest ona wymagana napodstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja owarunkach zabudowy i zagospodarowania terenu powinny potwierdzać dopuszczalność lokalizacji danego źródła energii na terenie objętym planowaną inwestycją, która jest objęta wnioskiem o określenie warunków przyłączenia. Dokumenty te powinny być dostarczone w oryginale lub w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem (przez organ wydający lub notarialnie).

Ponadto w innych przypadkach w zależności od potrzeb należy dostarczyć:

8. wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej),

9. pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez wnioskodawcę do występowania w jego imieniu (jeśli jest udzielne pełnomocnictwo).

Wnioskodawca wnosi zaliczkę (nie dotyczy źródeł przyłączanych do sieci o napięciu poniżej 1 kV) na poczet opłaty za przyłączenie, na konto Oddziału PGE Dystrybucja S.A. na terenie którego ma nastąpić przyłączenie (informacja o numerach kont bankowych dla wpłaty zaliczki dostępna T U T A J).

W tytule przelewu należy podać nazwę źródła wytwórczego (podaną we Wniosku) i jego moc przyłączeniową. Zaliczkę wylicza się zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, tj. 30 zł brutto za każdy kilowat mocy przyłączeniowej określonej we Wniosku, nie więcej jednak niż wysokość przewidywanej opłaty za przyłączenie do sieci i nie wyższą niż 3 000 000 zł. Zaliczkę należy wpłacić w ciągu czternastu dni od dnia złożenia Wniosku. Niewpłacenie zaliczki w tym terminie, skutkuje pozostawieniem Wniosku bez rozpatrzenia.

Złożone dokumenty podlegają weryfikacji przez pracowników PGE Dystrybucja S.A. merytorycznie odpowiedzialnych za proces przyłączania i w przypadku, gdy złożony wniosek jest niekompletny, PGE Dystrybucja S.A. zwraca się do Wnioskodawcy o uzupełnienie dokumentów.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku o określenie warunków przyłączenia, Wnioskodawca otrzymuje pisemne potwierdzenie złożenia kompletnego wniosku.