Procedurę przyłączenia wytwórców do sieci dystrybucyjnej przedsiębiorstwa energetycznego reguluje art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. Nr 1059 z późn. zm.).

Przyłączenia odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączonych do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV opisane jest w procedurze przyłączania mikroinstalacji.

 

Ze względu na zakres informacji koniecznych do złożenia wniosku o warunki przyłączenia i zakresu prac związanych z realizacją przyłączenia po stronie Podmiotu Przyłączanego/Wytwórcy, jak i PGE Dystrybucja S.A. proces możemy podzielić na:

a) przyłączenie wytwórcy do sieci dystrybucyjnej o napięciu do 1 kV

b) przyłączenie wytwórcy do sieci dystrybucyjnej o napięciu powyżej 1 kV

Przed złożeniem wniosku o określenie warunków przyłączenia źródła do sieci o napięciu powyżej 1 kV niezbędne jest uzyskanie kopii Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru, na którym ma być zlokalizowane źródło. Plan ten musi jednoznacznie informować, że lokalizacja danego typu źródła jest dopuszczalna na terenie objętym inwestycją. Jeżeli na danym obszarze nie ma obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego należy doprowadzić do jego sporządzenia lub wystąpić zwnioskiem o wydanie decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na planowaną inwestycję.

Proces przyłączenia rozpoczyna się od złożenia wniosku o warunki przyłączenia nie tylko w sytuacji przyłączenia nowego źródła, ale również zwiększenia mocy przyłączeniowej istniejącego źródła lub zmiany dotychczasowych warunków i parametrów technicznych pracy urządzeń, instalacji i sieci przyłączanego podmiotu.