Wypełniony druk „Wniosku o określenie warunków przyłączenia” należy dostarczyć do właściwego miejscowo Rejonu energetycznego. Do wniosku o określenie warunków przyłączenia należy dołączyć następujące dokumenty:

a) plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej, określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci. Dla farm wiatrowych szkic sytuacyjny określający usytuowanie poszczególnych jednostek wytwórczych względem istniejącej sieci.

załącznik A – Specyfikacja Techniczna Turbiny Wiatrowej – wypełniany dla turbin wiatrowych,

załącznik B – Specyfikacja Techniczna Turbiny i Generatora – wypełniany dla innych niż turbiny wiatrowe jednostek wytwórczych,

załącznik C – Specyfikacja Techniczna dla instalacji fotowoltaicznej – wypełniany dla źródeł fotowoltaicznych,

b) elektryczny schemat instalacji z wewnętrznym źródłem,

c) wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej),

d) pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do występowania w jego imieniu (jeżeli zgłoszenie składane jest przez pełnomocnika).

Złożone dokumenty podlegają weryfikacji przez pracowników Spółki merytorycznie odpowiedzialnych za proces przyłączania i w przypadku, gdy złożony wniosek jest niekompletny, Spółka zwraca się do Wnioskodawcy o uzupełnienie dokumentów.

W przypadku kompletności wniosku o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji Wnioskodawca otrzymuje pisemne potwierdzenie otrzymania wniosku. Warunki przyłączenia są wydawane wraz z projektem umowy o przyłączenie. Dokumenty te zawierają wszystkie przewidziane ustawą Prawo energetyczne szczegółowe informacje techniczne i ustalenia niezbędne do przyłączenia mikroinstalacji. W szczególności zawierają zakres budowanych urządzeń i ich parametry techniczne, obowiązki stron, termin przyłączenia oraz ważności umowy, osoby wskazane do koordynacji prac oraz odpowiedzialność stron i zasady rozstrzygania sporów.

Realizacja procesu przyłączenia po stronie Spółki rozpoczyna się z dniem podpisania umowy o przyłączenie. Po realizacji przez Strony swoich zobowiązań wynikających z umowy o przyłączenie, następują etapy:

- odbiór urządzeń wykonanych przez PGE Dystrybucja S.A.,

a

- po stronie Wnioskodawcy - złożenie „Oświadczenia o wykonaniu mikroinstalacji”, które podpisuje Wnioskodawca i Wykonawca, potwierdzając tym samym prawidłowość wykonanych przez siebie prac.

Po zakończeniu prac i stwierdzeniu budowy źródła zgodnie z umową o przyłączenie, PGE Dystrybucja S.A. wystawia „Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej”.

Następnym etapem jest zawarcie przez Wnioskodawcę z PGE Dystrybucja S.A. Umowy dystrybucji energii elektrycznej i ze Sprzedawcą-Kupującym Umowy sprzedaży energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej. Zasady te określa pkt. IV.