Aby móc wprowadzać wytworzoną energię elektryczną w mikroinstalacji do sieci PGE Dystrybucja S.A., należy po realizacji procesu inwestycyjnego zawrzeć Umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z mikroinstalacji z PGE Dystrybucja S.A. i Umowę sprzedaży energii wprowadzanej do siecidystrybucyjnej z kupującą energię elektryczną Spółką Obrotu. Do zawarcia ww. umów niezbędny jest dokument „Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej”, o którym wspomniano wczesniej. Z dokumentem tym należy zgłosić się do Wydziału Handlu w PGE Dystrybucja S.A. oraz do wybranej Spółki Obrotu (posiadającej koncesję na obrót energią elektryczną i zawartą umowę świadczenia usług dystrybucji z PGE Dystrybucja S.A.) w celu zawarcia ww. umów.

Po zawarciu ww. umów pracownicy PGE Dystrybucja S.A., w uzgodnionym terminie, zainstalują w miejscu rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych układ pomiarowo – rozliczeniowy dwukierunkowy umożliwiający pomiar wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej i układ zabezpieczający.