PGE Dystrybucja S.A.

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 15 grudnia 2016 r., znak: DRE.WRE.4211.26.8.2016.JCz, zatwierdził Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.  Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna nr 184/2016 z dnia 16.12.2016 r.

Uchwałą z dnia 20.12.2016 r. Zarząd PGE Dystrybucja S.A. wprowadził Taryfę do stosowania. Taryfa obowiązuje od dnia 01.01.2017 r.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowieniem znak DRE.WRE.4211.26.10.2016.JCz.AKo z dnia 04.01.2017 r., opublikowanym w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna nr 1/2017 z dnia 04.01.2017 r. skorygował oczywistą omyłkę pisarską zawartą w zatwierdzonej na rok 2017 Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 17 grudnia 2015 r., znak: DRE-4211-65(11)/2015/19029/VI/JCz. Zgodnie z decyzją Zarządu Spółki Taryfa obowiązuje od dnia 01.01.2016 r.

Poniżej zamieszczamy Taryfę w wersji jednolitej, zawierającej stawki obowiązujące dla poszczególnych Oddziałów Spółki. Załączony plik ma format PDF, do jego odczytu wymagany będzie stosowny program, np. Adobe Acrobat Reader.

Pobierz dokument

 

W związku z wejściem w życie z dniem 31.12.2015 r. ustawy z dnia 29.12.2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2015 r., poz. 2365) informujemy, że w związku z art. 3 tejże ustawy, zapisy Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. na rok 2016, zatwierdzone decyzją Prezesa URE znak DRE-4211-65(11)/2015/19029/VI/JCz z dnia 17.12.2015 r., w części dotyczącej opłaty związanej z zapewnieniem przez Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej dostępności energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym, obowiązują od dnia wejścia w życie przepisów rozdziału 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29.12.2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2015 r., poz. 2365) zapisy rozdziału 4 wchodzą w życie z dniem 01 lipca 2016 r.

Treść przytoczonego art. 3 Ustawy z dnia 29.12.2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne: „Zatwierdzone decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy dla energii elektrycznej albo zmiany tych taryf, ustalone przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, w części dotyczącej opłaty związanej z zapewnieniem przez Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej dostępności energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym, obowiązują od dnia wejścia w życie przepisów rozdziału 4 ustawy, o której mowa w art. 1 niniejszej ustawy dotyczących sposobu obliczania i pobierania powołanej opłaty.”