-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 17 grudnia 2015 r., znak: DRE-4211-65(11)/2015/19029/VI/JCz. Zgodnie z decyzją Zarządu Spółki Taryfa obowiązuje od dnia 01.01.2016 r.

Poniżej zamieszczamy Taryfę w wersji jednolitej, zawierającej stawki obowiązujące dla poszczególnych Oddziałów Spółki. Załączony plik ma format PDF, do jego odczytu wymagany będzie stosowny program, np. Adobe Acrobat Reader.