Wprowadzony w PGE Dystrybucja w ubiegłym roku wieloletni program efektywnościowy „Ograniczanie strat sieciowych energii elektrycznej w PGE Dystrybucja S.A.” ma na celu zmniejszenie poziomu strat energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej. Obejmuje on szereg działań ukierunkowanych na minimalizację strat technicznych i handlowych energii elektrycznej oraz zapobiegających nielegalnemu poborowi energii. Jednym z priorytetów programu efektywnościowego spółki jest przeciwdziałanie zjawisku NPEE (nielegalnego poboru energii elektrycznej). W okresie styczeń-lipiec 2012 r. spółka przeprowadziła ponad 31 tys. kontroli poprawności działania układów pomiarowych, w wyniku których wykryto i zlikwidowano ponad 1,1 tys. przypadków nielegalnego poboru energii elektrycznej, dzięki czemu odzyskano przeszło 4,7 GWh energii elektrycznej. Działanie to przyniosło spółce wymierny efekt finansowy o wartości przekraczającej 4 mln zł. Obecnie, w ramach wprowadzonego programu efektywnościowego, spółka prowadzi intensywne działania w zakresie wymiany transformatorów na jednostki o niskich stratach. Działania te realizowane są w ramach podpisanych w 2011 roku z NFOŚiGW umów o dofinansowanie unijne. Na koniec sierpnia br. wymieniono 1547 transformatorów SN/nN ponosząc blisko 27,8 mln zł wydatków kwalifikowalnych. W wyniku realizacji projektów zaoszczędzona zostanie energia elektryczna, w każdym roku ok. 13,2 GWh, co z kolei pozwoli obniżyć koszty zakupu energii elektrycznej dla pokrycia strat sieciowych w kolejnych latach eksploatacji. Łączne dofinansowanie unijne pozyskane przez PGE Dystrybucja w ramach zawartych umów to kwota przekraczająca 80 mln złotych. Jak podaje Operator, działania prowadzone w ramach programu efektywnościowego przyczyniły się do ograniczenia poziomu strat energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej, co skutkowało zmniejszeniem kosztów spółki związanych z zakupem energii elektrycznej na pokrycie różnicy bilansowej.

pgedystrybucja_oSpolce_site