Proces wdrażania kodeksu sieci NC DC wymagał podjęcia na poziomie krajowym szeregu działań przez operatora systemu przesyłowego PSE S.A. i operatorów systemów dystrybucyjnych. Wymagane kodeksem działania związane opracowaniem szczegółowych wymagań ogólnego stosowania były konsultowane z interesariuszami, zostały przekazane i następnie zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w wymaganych kodeksem ramach czasowych – informacje dostępne na stronie Operatora Systemu Przesyłowego (https://www.pse.pl/). Oprócz dokumentów zatwierdzanych przez Urząd Regulacji Energetyki PGE Dystrybucja S.A. wypełnia obowiązek  z NC DC i zamieszcza dokumenty i procedury wdrażające postanowienia kodeksu sieci NC DC w zakresie działania PGE Dystrybucja S.A.

pgedystrybucja_oSpolce_site