Będzie to kolejne wydarzenie z cyklu spotkań otwartych i konsultacji dotyczących kodeksów sieci. Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane będą do 30 lipca br. poprzez formularz na stronie internetowej pod adresem: http://konsultacje.pse-online.pl/ptpiree/

 

We wrześniu 2016 r. weszły w życie rozporządzenia Komisji Europejskiej:

- 2016/1388 - ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru (NC DC) – zacznie obowiązywać od 18 sierpnia 2019 r.

- 2016/1447- ustanawiające kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (NC HVDC) – zacznie obowiązywać od 8 września 2019 r.

Od 18 sierpnia 2019 r. wszystkie nowe instalacje odbiorcze przyłączone do systemu przesyłowego, instalacje dystrybucyjne przyłączone do systemu przesyłowego, systemy dystrybucyjne, w tym zamknięte systemy dystrybucyjne oraz jednostki odbiorcze wykorzystywane przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP zdefiniowane w rozporządzeniu, a także - w przypadkach określonych w NC DC - odbiory modernizowane, będą musiały spełniać nowe wymogi i stosować się do nowych zasad przyłączania do sieci.

Analogicznie od 8 września 2019 r. wszystkie nowe przyłączone do sieci systemy wysokiego napięcia prądu stałego oraz moduły parku energii z podłączeniem prądu stałego zdefiniowane w rozporządzeniu, a także w przypadkach określonych w NC HVDC systemy i moduły modernizowane, będą musiały spełniać nowe wymogi i stosować się do nowych zasad przyłączania do sieci.

Proces wdrażania kodeksów sieci NC DC i NC HVDC wymagał podjęcia na poziomie krajowym szeregu działań przez operatora systemu przesyłowego i operatorów systemów dystrybucyjnych. Wymagane kodeksem działania związane z opracowaniem szczegółowych wymagań ogólnego stosowania były konsultowane z interesariuszami, zostały przekazane i następnie zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w wymaganych ramach czasowych. Oprócz dokumentów zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, operatorzy zrzeszeni w PTPiREE przygotowali inne dokumenty i procedury wdrażające postanowienia kodeksów sieci NC DC i NC HVDC, które regulują zasady przyłączania i będą stosowane w odniesieniu do podmiotów przyłączanych do sieci od 18 sierpnia (NC DC) oraz 8 września 2019 r. (NC HVDC).

W imieniu operatorów zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, zapraszamy na nieodpłatne spotkanie informacyjne, które odbędzie się 6 sierpnia o godz. 11.00 w siedzibie PSE S.A. w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną nowe procedury opracowane przez członków PTPiREE określone w Rozporządzeniach 2016/1388 oraz 2016/1447.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli:

  • OSDn,
  • OSDp,
  • instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego,
  • podmiotów zainteresowanych przyłączaniem do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego (systemów HVDC),
  • podmiotów zainteresowanych przyłączaniem do sieci modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego,
  • Ministerstwa Energii i Urzędu Regulacji Energetyki.

Zgłoszenia do 30 lipca br. - formularz zgłoszeniowy oraz program spotkania: http://konsultacje.pse-online.pl/ptpiree/

Szczegółowe informacje: Rafał Świstak, e-mail: swistak@ptpiree.pl

pgedystrybucja_oSpolce_site