Inwestycja polegała na przebudowie istniejącej stacji 110/30/15/6 kV Rzeszów Staroniwa na stację  110/15 kV w wykonaniu wnętrzowym. Szeroki zakres prac modernizacyjnych obejmował m.in. budowę nowego budynku stacyjnego, budowę rozdzielni R 110 kV w technologii GIS (ang. Gas Insulated Substation), w której jako izolację wykorzystuje się sześciofluorek siarki (SF6), budowę rozdzielni 15 kV,     przebudowę istniejących linii napowietrznych 110 kV na linie kablowe 110 kV oraz wprowadzenie istniejących kabli 15 kV do nowej rozdzielnicy 15 kV. Wybudowano również niezbędną infrastrukturę budowalną, tj. drogę dojazdową, przyłącze do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

 

Przebudowa istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/30/15/6 kV GPZ Staroniwa była konieczna z uwagi na wzrost zapotrzebowania na moc w tym rejonie Rzeszowa oraz realizację projektu przeizolowania sieci z napięcia  6 kV i 30 kV  na napięcie  15 kV. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu izolacji SF6 w rozdzielni 110 kV teren zajmowany przez GPZ uległ znacznemu zmniejszeniu.

Bardzo ważny jest także aspekt bezpieczeństwa – wszystkie urządzenia stacyjne zlokalizowane zostały wewnątrz budynku stacji, co znacznie zminimalizowało możliwości ewentualnego porażenia prądem osób postronnych. Istotnie poprawiła się też estetyka w otoczeniu sąsiadujących osiedli mieszkaniowych.

W budynku stacji zostały zamontowane wszystkie niezbędne urządzenia do pracy rozdzielni 110/15 kV. Jest to pięciopolowa rozdzielnica 110 kV izolowana gazem SF6, dwa transformatory 25 MVA, 44-polowa rozdzielnica 15 kV w izolacji powietrznej, dwa stanowiska potrzeb własnych, dwa stanowiska  regulowanych baterii kondensatorów 15 kV oraz  rozdzielnia potrzeb własnych AC i DC.

Inwestycje Wartość inwestycji wyniosła 14,5 mln  zł netto.

pgedystrybucja_oSpolce_site