Na koniec miesiąca października br. PGE Dystrybucja S.A. wydała łącznie dla 732 Wnioskodawców Warunki Techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej źródeł wytwórczych. Na 732 wydane warunki Spółka odmówiła wydania 38 z uwagi na brak warunków technicznych lub ekonomicznych. 5 negatywnych stanowisk dotyczących możliwości przyłączenia farm wiatrowych z uwagi na bilansowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego - 3 na terenie woj. lubelskiego oraz 2 na terenie woj. łódzkiego - Spółka otrzymała od PSE Operator.

PGE Dystrybucja S.A. wygrała dwa spory dotyczące przyłączenia farm wiatrowych. W grudniu br. Sąd Okręgowy Konkurencji i Konsumentów w Warszawie ogłosił wyrok w sprawie zasadności odmowy przyłączenia do sieci dystrybucyjnej farmy wiatrowej Kolniszki - o mocy 20 MW - zlokalizowanej na terenie PGE Dystrybucja. Spór toczył się ponad 2 lata, dotyczył wysokości opłaty przyłączeniowej. Natomiast we wrześniu br. Sąd Apelacyjny w Warszawie ogłosił wyrok w sprawie przyłączenia farmy wiatrowej Dąbrówka Polska. Sąd uchylił decyzję Prezesa URE uzasadniając, że organ regulacyjny jak i zainteresowany - farma wiatrowa - nie wykazali istnienia warunków dla przyłączenia do sieci. Spór toczył się od 2009 roku i także dotyczył wysokości opłaty przyłączeniowej. Wyrok jest prawomocny.

PGE Dystrybucja realizując postanowienia ustawy Prawo energetyczne zamieszcza na swojej stronie internetowej wielkości dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, a także planowanych zmian tych wartości w okresie kolejnych 5 lat od dnia ich publikacji. Wartość wyznaczonej łącznej mocy przyłączeniowej jest pomniejszona o moc wynikającą z wydanych i ważnych warunków przyłączenia źródeł do sieci. Według Spółki, potencjalni wytwórcy przygotowując się do złożenia wniosku o przyłączenie źródeł powinni uzyskać informacje o obszarach, na których istnieją dostępne moce przyłączeniowe. Spółka może odmówić przyłączenia, w przypadku braku technicznych warunków przyłączenia na danym obszarze lub z uwagi na warunki ekonomiczne przyłączenia.

Operator informuje, ze obecnie spośród 213 gmin na terenie województwa lubelskiego tylko 48 posiada projekty założeń lub plany zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło lub paliwa gazowe. A dopiero w oparciu o w/w projekty założeń oraz plany zagospodarowania przestrzennego PGE Dystrybucja tworzy własne plany rozwoju i uzgadnia je z prezesem URE.