PGE Dystrybucja dokłada wszelkich starań, aby jej działalność nie wpływała negatywnie na otoczenie. Robi wszystko, by utrzymanie i eksploatowanie urządzeń elektroenergetycznych jak najmniej oddziaływało na środowisko naturalne.

 

Dla zminimalizowania wpływu napowietrznych linii elektroenergetycznych na zwierzęta - szczególnie ptaki, zarówno przy planowaniu nowych inwestycji, jak i modernizacji już istniejących, uwzględniane są rozwiązania proekologiczne. Nowe i modernizowane sieci napowietrzne niskiego i średniego napięcia wykonywane są w pełnej (lub częściowej) izolacji.

PGE Dystrybucja sukcesywnie dostosowuje istniejące stacje elektroenergetyczne do wymogów dotyczących zabezpieczenia środowiska naturalnego przed niekontrolowanymi wyciekami oleju. Budowane są szczelne zbiorniki na olej (misy) pod transformatorami 110kV na stacjach elektroenergetycznych.

PGE Dystrybucja podejmuje różnorodne działania związane z ochroną ptaków przed porażeniem prądem. Montuje platformy pod bocianie gniazda i kule ostrzegające ptaki podczas lądowania na jeziorze. Stawia specjalne konstrukcje na słupach przelotowych linii 110 kV czy też osłony na stacjach transformatorowych 15/0,4 kV i izolatorach linii napowietrznych SN.

Spółka w pełni realizuje Politykę Ochrony Środowiska GK PGE. Zarówno prowadzone inicjatywy, jak i sposób reagowania na zgłoszenia dotyczące ochrony przyrody są analizowane, a podejmowane przez koncern decyzje dążą do zachowania zrównoważonego rozwoju środowiska naturalnego.