L.p. Data podpisania umowy Nazwa projektu Źródło finansowania Umowa nr Link
1 12 września 2011 r.
„Wymiana transformatorów w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin w celu ograniczenia strat sieciowych”
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.2, oś priorytetowa IX
POIS.09.02.00-00-001/10-00
2 26 sierpnia 2011 r. 
„Ograniczenie strat energii poprzez wymianę transformatorów w PGE Dystrybucja S.A Oddział Zamość”
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.2, oś priorytetowa IX
POIS.09.02.00-00-046/10-02 oś priorytetowa II

3 5 września 2011 r.  „Obniżenie strat energii elektrycznej przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa”  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.2, oś priorytetowa IX  POIS.09.02.00-00-041/10-00  
4 26 sierpnia 2011 r. „Ograniczenie strat energii poprzez wymianę transformatorów SN/nn w PGE Dystrybucja S.A. O/Łódź-Teren”
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.2, oś priorytetowa IX
POIS.09.02.00-00-009/10-00

5 21 grudnia 2011 r.  „Przebudowa regionalnej infrastruktury dystrybucji energii elektrycznej polegająca na zwiększeniu mocy transformatorów dystrybucyjnych 15/0.4 kV w Regionie Łódzkim” Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, działanie II.7, oś priorytetowa II  UDA-RPLD.02.07.00-00-031/11-00  
6 21 grudnia 2011 r.  „Budowa i przebudowa infrastruktury dystrybucji energii elektrycznej 110/15kV w wybranych powiatach Województwa Łódzkiego” Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, działanie II.7, oś priorytetowa II  UDA-RPLD.02.07.00-00-038/11-00  
7 25 czerwca 2015 r. Wymiana transformatorów mocy w celu zmniejszenia strat dystrybucji energii w PGE Dystrybucja S.A. Program Operacyjny  Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.2, oś priorytetowa IX POIS.09.00-00-002/14-00
8 28 grudnia 2016r. Przebudowa linii napowietrznej 110kV Sieradz - Jawor – Błaszki w celu przyłączenia źródeł energii odnawialnej na obszarze Powiatu Sieradzkiego w regionie łódzkim Program Operacyjny  Infrastruktura i Środowisko, działanie 1.1, oś priorytetowa I 
POIS.01.01.02-00-0003/16-00
9 28 grudnia 2016r. Budowa linii 110kV do stacji Korczowa oraz stacji 110/15kV Korczowa w celu przyłączenia odbiorców oraz energii odnawialnej z obszaru strefy przygranicznej przejścia granicznego Korczowa
Program Operacyjny  Infrastruktura i Środowisko, działanie 1.1., oś priorytetowa I
POIS.01.01.02-00-0001/16-00.
10 8 czerwca 2017r. Projekt: "Układ ładowania pojazdów elektrycznych zintegrowany z infrastrukturą oświetleniową
Program Operacyjny  Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 4.1.2.
POIR.04.01.02-00-0052/16
11 26 lipca 2017r. Projekt: "Przeizolowanie sieci 6kV m. Rzeszowa na napięcie 15kV - modernizacja trzech stacji 110/SN: Rzeszów Staromieście, Staroniwa i Rzeszów Centralna".
Program Operacyjny  Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 7.1, oś priorytetowa VII
POIS.07.01.00-00-0001/16-00
12 29 grudnia 2017r. Projekt: "Przebudowa linii 110kV relacji Poniatowa-Nałęczów w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej".
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.1, oś priorytetowa I
POIS.01.01.02-00-00014/17-00