PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok wśród wielu zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją i rozwojem infrastruktury sieciowej, szczególnie intensywnie realizuje program automatyzacji pracy sieci średniego napięcia (SN). Automatyzacja przełączeń w sieci SN oraz lokalizacja miejsca zwarcia jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na skrócenie przerw w dostawach energii elektrycznej i zapewnienie niezawodności zasilania. Instalowanie rozłączników, które sterowane są zdalnie, z poziomu Centrum Dyspozytorskiego, w połączeniu ze zdalną informacją o kierunku przepływu prądu zwarciowego, pozwala na szybkie wykrycie miejsca zwarcia, wydzielenie uszkodzonego odcinka linii oraz przywrócenie zasilania części odbiorców, co znacząco ogranicza zasięg wyłączenia. Rozwiązanie to zmniejsza również wartości wskaźnika SAIDI (ang. System Average Interruption Duration Index) wyrażającego przeciętny systemowy czas trwania przerwy długiej (do 12 godz.) i bardzo długiej (do 24 godz.) oraz SAIFI (ang. System Average Interruption Frequency Index) – wskaźnika mówiącego o przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich. Jest to szczególnie istotne ze względu na fakt, że wskaźniki te w przyszłości będą służyć do kształtowania przez regulatorów rynku energii taryf dla spółek dystrybucyjnych. Analiza przeprowadzona przez PGE Dystrybucja w związku z wdrożeniem Programu Poprawy Efektywności Operacyjnej (PPEO) oraz cykliczna weryfikacja zestawienia „TOP 20” dla 20 proc. linii napowietrznych SN mających największy wpływ na wskaźnik SAIDI, potwierdzają, że dla poprawy wartości wskaźników niezawodności dostaw energii elektrycznej potrzebne są znaczne nakłady finansowe, szczególnie w sieci napowietrzne średniego napięcia. W przypadku Oddziału Białystok przyjęto, że na koniec roku 2017 w sieci SN zabudowanych będzie 1254 szt. łączników sterowanych zdalnie. Szacuje się, że związane z tym nakłady finansowe osiągną poziom ponad 55 milionów złotych. Systematycznie, na wytypowanych obszarach poszczególnych rejonów energetycznych, w wyniku prowadzonych działań modernizacyjnych, następuje automatyzacja pracy sieci SN, której wyniki są już dostrzegane przez odbiorców. Oddział stale pracuje nad poprawą niezawodności dostaw energii elektrycznej w regionie północno-wschodniej Polski, który – co warto podkreślić – jest szczególnie narażony na negatywne skutki zjawisk pogodowych. Opady ciężkiego, mokrego śniegu w zimie oraz silny wiatr w lecie powodują uszkodzenia linii elektrycznych. Wdrażane projekty odczuwalnie podniosą komfort odbiorców

pgedystrybucja_oSpolce_site