Podanie danych osobowych kontrahenta wymaganych w formularzach i wzorach umów jest warunkiem wyrażenia przez PGE Dystrybucja S.A. zgody na zawarcie umowy. Dane osobowe zbierane przez PGE Dystrybucja S.A. dotyczą informacji niezbędnych dla zawarcia i realizacji umów zgodnie z regulacjami prawa cywilnego, energetycznego oraz podatkowego. W zakresie umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej podstawę prawną dla zbierania danych osobowych kontrahenta stanowią odpowiednio art. 5 lub art. 7 Ustawy Prawo energetyczne (tekst jednolity z dnia 15 czerwca 2012 r. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) oraz art. 106e Ustawy od podatku od towarów i usług (tekst jednolity z dnia 29 lipca 2011 r. Dz.U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

PGE Dystrybucja S.A. jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych kontrahenta zawartych w umowie lub uzyskanych w związku z obowiązywaniem umowy, jeżeli jest to konieczne dla realizacji postanowień umowy lub obowiązków PGE Dystrybucja S.A. wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa – w tym w zakresie wykonywania prac niezbędnych dla przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, realizacji zleceń, przeprowadzania odczytów, pozyskiwania danych pomiarowych, prowadzenia kontroli, remontów i usuwania awarii, dokonywania rozliczeń, dochodzenia należności, obsługi korespondencji, w tym w zakresie zgłoszeń i reklamacji, prowadzenia raportowania i sprawozdawczości wobec organów władzy publicznej.

Przetwarzanie danych osobowych, w tym umowne powierzenie przetwarzania takich danych podwykonawcom PGE Dystrybucja S.A., odbywa się zgodnie z wymogami przepisów powszechnie obowiązujących.

Kontrahent ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania na zasadach przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 25 listopada 2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)

Administratorem danych osobowych kontrahenta jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin.