PGE Dystrybucja S.A. informuje: Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Poniższa klauzula informuje o tym w jakim celu i na jakiej podstawie Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom mogą zostać udostępnione oraz o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin (zwana dalej ”Spółką”).

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod emailem: dane.osobowe@pgedystrybucja.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcieI powyżej, a także na adres siedziby Oddziału, w którym dokonano rejestracji w Bazie Kwalifikowanych Wykonawców PGE Dystrybucja S.A..

III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:

 1. w celu rejestracji w Bazie Kwalifikowanych Wykonawców PGE Dystrybucja S.A., na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO). Zgodę można wyrazić lub odmówić jej wyrażenia w pkt IX (na końcu niniejszego dokumentu), po zapoznaniu się z informacjami  zawartymi w niniejszej klauzuli informacyjnej,
 2. w celu podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy ze Spółką w kategoriach zakupowych, w których została Pani/Pan zarejestrowana w Bazie Kwalifikowanych Wykonawców PGE Dystrybucja S.A., w szczególności w zakresie Pani/Pana udziału w postępowaniach zakupowych (w tym  w aukcji elektronicznej), a także w celu wykonania tej umowy, jeśli  jest Pani/Pan jej stroną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w celu prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w tym statystykii raportowania, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. w celu wykonania ciążących na Spółce obowiązków prawnych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO).

IV. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt III, tj.:

 • Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody możemy przetwarzać do czasu, aż zostanie wycofana zgoda lub przetwarzanie ustanie wcześniej,  jeśli Spółka ustali, iż się zdezaktualizowały,
 • w zakresie podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy ze Spółką wskazanej w pkt III.2 - przez okres konieczny do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy,  a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
 • w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy wskazanej w pkt III.2 - przez okres obowiązywania umowy do czasu zakończenia jej realizacji i rozliczenia oraz przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, a także przez okres konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń –  zgodnie z okresem przedawnienia roszczeń wynikającym z przepisów prawa,
 • w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń - przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa,a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
 • w zakresie prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w tym statystyki i raportowania, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków - do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
 • w zakresie wykonania obowiązków prawnych ciążących na Spółce - przez czas wykonywania tych obowiązków przez Spółkę,a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO wskazanych powyżej w pkt III. Przestaniemy przetwarzać dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.Wnioski w w/w zakresie można przesłać na adresy wskazane w pkt II powyżej. Aby mieć pewność że jest Pani/Pan uprawniony do złożenia wniosku w w/w sprawach, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie Pani/Pana tożsamości. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa – RODO,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać  udostępnione następującym odbiorcom i kategoriom odbiorców: podmiotowi sprawującemu uprawnienia właścicielskie wobec Spółki, naszym partnerom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu Bazy Kwalifikowanych Wykonawców PGE Dystrybucja S.A. i postępowań zakupowych (w tym aukcji elektronicznych), realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom nabywającym wierzytelności, biurom informacji gospodarczej, instytucjom, organom, podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa np. policja, organy skarbowe, sąd, prokuratura, Urząd Regulacji Energetyki, UOKIK, Urząd Zamówień Publicznych lub innym oraz naszym podwykonawcom działającym na nasze zlecenie (podmiotom przetwarzającym dane osobowe w zakresie wskazanym przez Spółkę), tj. firmom wspierających nas przy prowadzeniu Bazy Kwalifikowanych Wykonawców PGE Dystrybucja S.A. i postępowań zakupowych (w tym aukcji elektronicznych), wykonywaniu obowiązków OSD, np. firmom świadczącym nam: usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, agencjom badawczym, w zakresie archiwizacji dokumentów, prawniczym, teleinformatycznym, informatycznym (w szczególności dostawcom oprogramowania i utrzymującym, obsługującym systemy informatyczne i teleinformatyczne),w zakresie obsługi korespondencji, a także podwykonawcom w/w odbiorców i podwykonawców.

VII. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji w Bazie Kwalifikowanych Wykonawców PGE Dystrybucja S.A., zawarcia umowy lub do wykonania innego celu związanego z przetwarzaniem (wskazanych w pkt III).

VIII. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

IX. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody można przesłać na adresy wskazane w pkt II powyżej. 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych we Wniosku zgłoszeniowym – zmiana zakresu (oraz w załącznikach do tego wniosku) przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w celu rejestracji w Bazie Kwalifikowanych Wykonawców PGE Dystrybucja S.A..

 

.........................................

Data i miejsce

..................................

Podpis 

*niewłaściwe skreślić

pgedystrybucja_site