Bonifikaty z tytułu przerw w dostawie energii powyżej 24 godzin

W przypadku gdy przerwa w dostawie energii przekroczy dopuszczalny czas jej trwania, Odbiorcy przysługuje prawo otrzymania bonifikaty.

Zgodnie z § 40 ust. 5 p.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z późniejszymi zmianami), dopuszczalny czas trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej nie może przekroczyć 24 godzin, zaś łączny czas trwania przerw w ciągu roku nie może przekroczyć 48 godzin.

Sposób określenia kwoty przysługującej odbiorcy bonifikaty określa § 41 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1200 wraz z późniejszymi zmianami):

Za każdą niedostarczoną jednostkę energii elektrycznej odbiorcy końcowemu:

a. przyłączonemu do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV  ( gospodarstwo domowe) przysługuje bonifikata w wysokości dziesięciokrotności ceny energii elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy, za okres, w którym wystąpiła przerwa w dostarczaniu tej energii;

b. przyłączonemu do sieci innych napięć niż te, o których mowa w pkt 1, przysługuje bonifikata w wysokości pięciokrotności ceny energii elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy, za okres, w którym wystąpiła przerwa w dostarczaniu tej energii,

Ilość niedostarczonej energii elektrycznej w dniu, w którym miała miejsce przerwa w jej dostarczeniu, ustala się na podstawie poboru tej energii w odpowiednim dniu poprzedniego tygodnia, z uwzględnieniem czasu dopuszczalnych przerw określonych w umowie lub odrębnych przepisach.

 

Jak uzyskać bonifikatę?

Klienci posiadający umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej  mogą złożyć wnioski do OSD osobiście w siedzibie Rejonu Energetycznego,  listownie lub elektronicznie za pomocą formularza kontaktowego  (w treści  wiadomości należy wybrać temat „inne”) umieszczonego na naszej stronie internetowej.

W przypadku korespondencji elektronicznej należy dołączyć podpisany i zeskanowany wniosek o bonifikatę - wniosek znajduje się TUTAJ.

Klienci, którzy zawarli  umowę kompleksową mogą złożyć wniosek o bonifikatę za pośrednictwem swojego sprzedawcy energii elektrycznej.

Więcej informacji na temat wartości bonifikat dla odbiorców według grup taryfowych i sposobu wyliczania bonifikat znajduje się na stronie Urzędu Regulacji Energetyki: http://www.ure.gov.pl/pl/tagi/49,bonifikaty.html

dystrybucja_site pgedystrybucja_site