Proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr B/2/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

Zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD.

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 16 sierpnia 2021 r. pocztą elektroniczną na adres: konsultacje.iriesd@pgedystrybucja.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD B/2/2021

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji docx) oraz wersję podpisaną w pdf.

PGE Dystrybucja S.A. pełniący funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt Karty Aktualizacji IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site