Łączymy Rejony i Posterunki Energetyczne w odpowiedzi na spadek zatrudnienia i politykę regulacyjną

W 2011 roku PGE Dystrybucja odnotowała znaczne zmniejszenie zatrudnienia.Łącznie ze spółki odeszło 830 Pracowników, co stanowi 7,1 proc. zatrudnionych.

Na odejścia złożyło się głównie przystąpienie pracowników do Programu Dobrowolnych Odejść Przedemerytalnych, przejścia na emerytury i renty oraz weryfikacja umów terminowych. Spadek zatrudnienia rozkłada się odmiennie w poszczególnych oddziałach, sięgając od blisko 11 procent w oddziale Łódź-Miasto do 4 % w oddziale Białystok. W odpowiedzi m.in. na zmniejszenie zatrudnienia spółka konsoliduje swój potencjał infrastrukturalny. Z początkiem 2012 roku PGE Dystrybucja rozpoczęła realizację najważniejszego w tym roku projektu efektywnościowego: konsolidacji Rejonów i Posterunków Energetycznych. Dotyczy on siedmiu oddziałów spółki posiadających struktury terenowe. Głównym celem projektu jest obniżenie w ciągu dwóch najbliższych lat kosztów funkcjonowania spółki. Jednak nie odbędzie się to kosztem pracowników ani jakości świadczonych naszym klientom usług czy też bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego – podkreśla Operator. Jednocześnie zaznacza, że w rezultacie przeprowadzenia konsolidacji służby eksploatacyjno-ruchowe zyskają szersze możliwości wykorzystania swojego potencjału a zarządzanie mniejszą ilością lepiej dosprzętowionych jednostek terytorialnych pozwoli na podniesienie ich efektywności i sprawności. Cały projekt, rozłożony na lata 2012-2013, w swoich założeniach przewiduje poszanowanie dla nabytych praw pracowniczych i nie przewiduje konieczności wypowiadania umów o pracę, nie przewiduje on także likwidacji Rejonów Energetycznych, a jedynie w niektórych przypadkach zmianę statusu na Posterunek. Spółka zaznacza, że konsolidacja prowadzona jest w poszanowaniu umów społecznych, nie ma na celu redukcji zatrudnienia oraz odbywa się zgodnie z zasadami prowadzenia dialogu społecznego. PGE Dystrybucja zwraca również uwagę, że polityka URE i wytyczne konstruowania taryf w zakresie kształtowania cen i stawek na dystrybucję energii elektrycznej na lata 2012-2015 wymuszają na spółce ograniczanie kosztów operacyjnych z jednoczesnym podnoszeniem efektywności dystrybucyjnej w sferze technicznej. W chwili obecnej operator notuje brak pokrycia ponoszonych kosztów operacyjnych w zatwierdzonej taryfie. Kształtowanie wyników OSD oznacza koncentrację na optymalizacji kosztów oraz efektywności inwestycji. Niezbędne jest zatem stworzenie organizacji dostosowanej do wymogów rynku i Regulatora – dodaje spółka.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site