Ograniczenie strat sieciowych w PGE Dystrybucja

W 2011 roku PGE Dystrybucja osiągnęła wskaźnik strat sieciowych na poziomie 6,87 proc., w 2010 roku wskaźnik ten wynosił 7,73 proc. W efekcie ograniczenia strat sieciowych w ubiegłym roku koszty spółki związane z zakupem energii elektrycznej na pokrycie różnicy bilansowej były mniejsze o około 70 mln zł. w odniesieniu do planowanych.

W celu zmniejszania poziomu strat energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej, w 2011 roku PGE Dystrybucja wprowadziła wieloletni program efektywnościowy "Ograniczanie strat sieciowych energii elektrycznej w PGE Dystrybucja S.A." Obejmuje on szereg działań ukierunkowanych na minimalizację strat technicznych i handlowych energii elektrycznej oraz zapobiegających nielegalnemu poborowi energii. Jednym z kluczowych działań w zakresie ograniczenia strat sieciowych oraz nielegalnego poboru energii jest poprawa efektywności procesów w obszarze układów pomiarowych oraz przygotowanie infrastruktury wykorzystywanej w obsłudze danych pomiarowych do wymagań modelu Rynku Energii Elektrycznej w Polsce, postulowanego przez Prezesa URE, zgodnych z dyrektywami WE. Spółka w ubiegłym roku przeprowadziła ponad 47 tys. kontroli poprawności działania układów pomiarowych, w wyniku których wykryto i zlikwidowano prawie 2 tys. przypadków nielegalnego poboru energii. W ramach wprowadzonego programu efektywnościowego, spółka w 2011 roku podpisała z NFOŚiGW cztery umowy o dofinansowanie unijne na realizację projektów wymiany transformatorów na niskostratne. W wyniku realizacji projektów zaoszczędzona zostanie energia elektryczna, w każdym roku ok. 13,2 tys. MWh, co z kolei pozwoli obniżyć koszty zakupu energii elektrycznej dla pokrycia strat sieciowych w kolejnych latach eksploatacji. Łączne dofinansowanie unijne pozyskane przez PGE Dystrybucja w ramach zawartych umów to kwota ponad 80 mln złotych. Istotny wpływ na ograniczanie strat w sieciach miała również planowa wymiana transformatorów na jednostki o niskich stratach oraz inwestycje w rozbudowę i modernizację sieci SN i nN, linii WN/SN, SN/SN. W 2011r. spółka wymieniła 38 transformatorów WN/SN oraz 1929 transformatorów SN/nN ponosząc blisko 56 mln zł nakładów. Jak podaje spółka, działania prowadzone w ramach programu efektywnościowego przyczyniły się do ograniczenia w 2011 roku poziomu strat energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej, co wpisuje się w obecnie stosowany przez URE w modelu taryfowym, mechanizm oceny uzasadnionego poziomu różnicy bilansowej w elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site