PGE Dystrybucja S.A dynamicznie poprawia wyniki finansowe

29 sierpnia 2012 roku opublikowane zostało sprawozdanie Zarządu PGE S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 roku. Oto wyniki PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A. w znaczący sposób poprawiła wyniki finansowe w pierwszym półroczu bieżącego roku. EBITDA w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosła o 24 proc. przy wzroście przychodów o 6 proc. Przychody ze sprzedaży w segmencie dystrybucji grupy PGE, za który odpowiada PGE Dystrybucja, osiągnęły w pierwszym półroczu 2012 r. poziom ponad 2,76 mld zł wobec 2,61 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku (+ 6 proc.). EBITDA wyniosła blisko 1,07 mld zł wobec prawie 865,6 mln zł za 6 miesięcy w roku poprzednim (+ 24 proc.). EBIT wyniósł 604,9 mln, natomiast w analogicznym okresie ubiegłego roku jego wartość to 416,1 (+ 45 proc.). W konsekwencji w dynamicznym tempie nastąpił przyrost zysku netto do poziomu 444,3 mln zł, co oznacza wzrost o 31 proc. w stosunku do wyniku osiągniętego w pierwszym półroczu 2011 roku (338,8 mln zł). PGE Dystrybucja w ciągu 6 miesięcy 2012 roku poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości ponad 504,5 mln zł w stosunku do 392,4 mln zł w roku poprzednim (+28,6 proc.) W okresie pierwszego półrocza bieżącego roku ( w stosunku do stanu na dzień 31.12.2011 r.) nastąpił w Spółce spadek zatrudnienia o 630 etatów. Wyniki osiągnięte w I półroczu 2012 roku są efektem zrealizowanych programów poprawy efektywności przeprowadzonych w skonsolidowanej Spółce, skutkujących obniżeniem kosztów operacyjnych. Wśród najbardziej istotnych działań mających wpływ na poprawę wyników w pierwszym półroczu bieżącego roku są standaryzacja podstawowych procesów w poszczególnych Oddziałach Spółki, szczegółowe budżetowanie pozycji kosztowych oraz wykorzystywanie efektów skali w zakupach. Opinie analityków na temat wyników GK PGE za I półrocze 2012 roku. [link do opinie_analitycy_parkiet.pdf

dystrybucja_site pgedystrybucja_site