PGE Dystrybucja S.A. podsumowuje rok 2011

Pokrywająca blisko 40 proc. powierzchni kraju PGE Dystrybucja S.A. zakończyła rok 2011 z sukcesem realizując szereg inwestycji, wprowadzając programy efektywnościowe oraz ujednolicone standardy organizacyjne.

Konsolidacja ośmiu operatorów systemu dystrybucyjnego umożliwiła przeprowadzenie zmian organizacyjnych połączonych podmiotów, między innymi w zakresie przygotowania optymalizacji struktury i organizacji posterunków i rejonów energetycznych. Ujednolicona struktura oddziałów, a w konsekwencji rejonów i posterunków energetycznych pozwoli na dalszą standaryzację eksploatacji sieci i poprawę obsługi klienta. Prowadzone przez PGE Dystrybucja S.A. działania w ramach programu efektywnościowego przyczyniły się do ograniczenia w 2011 roku poziomu strat energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej, co wpisuje się w obecnie stosowany przez URE, w modelu taryfowym, mechanizm oceny uzasadnionego poziomu różnicy bilansowej. W 2011 roku Spółka osiągnęła wskaźnik strat sieciowych na poziomie 7 proc. (2010 – 7,73 proc.). Obniżenie wskaźnika strat sieciowych o 0,73 proc. w stosunku do roku poprzedniego, zgodnie z założeniami programu, skutkowało znaczącym zmniejszeniem kosztów zakupu energii elektrycznej na pokrycie różnicy bilansowej. Kolejny obszar usprawniania funkcjonowania Spółki, związany również z programem efektywnościowym w zakresie minimalizacji strat sieciowych dotyczy projektu wymiany transformatorów na niskostratne, w ramach którego Spółka podpisała z NFOŚiGW w 2011 roku cztery umowy o dofinansowanie unijne. Celem projektów jest modernizacja infrastruktury służącej dystrybucji energii elektrycznej, zwiększenie efektywności i wydajności energetycznej sieci dystrybucyjnej. W wyniku realizacji projektów zaoszczędzona zostanie energia elektryczna, w każdym roku ok. 13,2 tys. MWh, co z kolei pozwoli obniżyć koszty zakupu energii elektrycznej dla pokrycia strat sieciowych w kolejnych latach eksploatacji. Pozytywną weryfikację formalną przeszły również projekty, których źródłem dofinansowania będzie RPO WŁ 2007-2013. Łączne dofinansowanie unijne pozyskane przez PGE Dystrybucja S.A. w 2011 roku to kwota ponad 80 mln złotych. Istotny wpływ na wzrost efektywności funkcjonowania Spółki miała planowa wymiana transformatorów na jednostki o niskich stratach. Ponadto znaczne kwoty zostały przeznaczone na przebudowę i modernizację sieci, rozpoczęte zostały m.in. prace przy budowie 5 nowych stacji WN/SN. Sukcesem zakończył się także przeprowadzony w PGE Dystrybucja S.A. program optymalizacji w obszarze zatrudnienia. W poszanowaniu interesów pracowników i w ramach prowadzonego w Spółce dialogu społecznego przeprowadzone zostały dwie edycje Programu Dobrowolnych Odejść Przedemerytalnych. Łącznie z PDOP skorzystało blisko 430 pracowników Spółki. W 2011 roku PGE Dystrybucja S.A. uzgodniła z prezesem URE wieloletni plan rozwoju na lata 2012-2015, który zakłada wydatkowanie środków inwestycyjnych w wysokości 4,6 mld złotych, natomiast Spółka planuje wydatkowanie środków w wysokości 5,3 mld zł. Główne projekty inwestycyjne przeprowadzone w 2011 roku dotyczyły przyłączania nowych odbiorców (około 500 mln zł), inwestycji w sieci Sn/nN (ponad 230 mln zł) oraz linie WN i stacje WN/Sn, Sn/Sn (około 200 mln zł). W ocenie Spółki, systematyczny rozwój i modernizacja sieci dystrybucyjnej w 2011 roku przyczyniły się do przyspieszenia tempa rozwoju podstawowej działalności. Dzięki zrealizowanym projektom PGE Dystrybucja S.A. uzyskała m.in. poprawę parametrów jakościowych dostaw energii elektrycznej, ograniczenie strat sieciowych oraz zmniejszenie jednostkowych kosztów eksploatacji sieci. Ponadto w opinii Zarządu Spółki, konsekwentne i sprawne przeprowadzenie programów efektywnościowych przyczyniło się do znacznej redukcji kosztów oraz do wzrostu efektywności przedsiębiorstwa. PGE Dystrybucja S.A. obsługuje aktualnie przeszło 5 milionów podmiotów przyłączonych do jej sieci. Na same tylko inwestycje przyłączeniowe w 2011 roku spółka wydała ok. pół mld złotych, przyłączając 60 tysięcy nowych odbiorców, również w roku 2012 spółka planuje przeznaczyć na przyłączanie nowych odbiorców co najmniej 500 mln zł.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site