PGE Dystrybucja kontynuuje prace związanie z wdrożeniem systemu klasy AMI

PGE Dystrybucja zgłosiła do Urzędu Regulacji Energetyki projekt „Budowa i wdrożenie inteligentnego systemu pomiarowego w Oddziale Białystok i Oddziale Łódź-Miasto”. W zgłoszeniu poprzedzającym rozpoczęcie wdrożenia, spółka zaprezentowała ramowy harmonogram projektu oraz dane wyjściowe służące do wyliczenia oczekiwanych korzyści z wdrożenia systemu.

Przeprowadzona analiza ekonomiczna wykazała opłacalność projektu w przypadku uzyskania dodatkowego zwrotu z kapitału zaangażowanego we wdrożenie systemu AMI, o którym jest mowa w Stanowisku Prezesa URE w sprawie szczegółowych reguł regulacyjnych w zakresie stymulowania i kontroli wykonania inwestycji w AMI. Operator podaje, że rentowność projektu może być zwiększona w przypadku uzyskania dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego „Inteligentne Sieci Energetyczne” NFOŚiGW (w styczniu br. projekt został zgłoszony do konkursu w celu pozyskania dofinansowania). Wsparcie regulacyjne inwestycji uwarunkowane jest uznaniem przez Prezesa URE zbudowanego przez PGE Dystrybucja inteligentnego systemu pomiarowego za funkcjonalny, zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla tej klasy systemów. Wymagania te zostały określone w Stanowisku w sprawie niezbędnych wymagań wobec wdrażanych przez OSD E inteligentnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych z uwzględnieniem funkcji celu oraz proponowanych mechanizmów wsparcia przy postulowanym modelu rynku z dnia 31 maja 2011 r. Spółka podkreśla, że ze względu na istotny wpływ Regulatora na opłacalność inwestycji podstawowym założeniem podczas jej realizacji jest konieczność budowy systemu zgodnie ze Stanowiskami Prezesa URE. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji dla potrzeb uruchomienia Dialogu Technicznego, który prowadzony będzie zgodnie z regulacjami znowelizowanego Prawa zamówień publicznych obowiązującymi od 20 lutego 2013 r. Dialog Techniczny pozwoli na precyzyjne opisanie przedmiotu zamówienia, aby wdrożenie systemu AMI zrealizować w najkorzystniejszy sposób, zarówno pod względem technologicznym, jak i ekonomicznym. Pierwszy etap budowy systemu AMI w PGE Dystrybucja, zakłada wdrożenie 51 tys. punktów pomiarowych energii elektrycznej, zlokalizowanych w wybranych obszarach sieci dystrybucyjnej na terenie oddziału Białystok (powiat augustowski) i oddziału Łódź-Miasto (osiedle mieszkaniowe Retkinia). Skala systemu sprawiła, iż projekt otrzymał status zadania strategicznego w ramach GK PGE już na pierwszym etapie jego budowy.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site