PGE Dystrybucja ubiega się o 4 mln zł na wymianę transformatorów

29 sierpnia br., PGE Dystrybucja Oddział Łódź – Miasto złożył w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi cztery wnioski o udzielenie środków pomocowych w formie pożyczki na łączną kwotę 4 mln zł. Pozyskane środki przeznaczone będą na realizację zadań inwestycyjnych o wartości 6,4 mln zł., mających na celu ochronę środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami.

Trzy złożone przez spółkę wnioski dotyczą zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, poprzez wymianę transformatorów 110/15kV i 15/0,4kV na transformatory o niskich stratach własnych oraz modernizację oświetlenia łódzkich ulic obejmującą wymianę opraw na energooszczędne. Spółka informuje, że dzięki realizacji tych inwestycji nastąpi zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, co przyczyni się do zmniejszenia ilości szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery podczas produkcji energii elektrycznej w elektrowniach konwencjonalnych. Dzięki modernizacji urządzeń nastąpi zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery o ponad 60 proc., w tym zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w skali roku o około 59,4 ton i dwutlenku siarki o około 34 tony. Czwarty wniosek ma na celu ochronę wód i gleby przed skażeniem substancjami ropopochodnymi. Dotyczy modernizacji dwóch stanowisk transformatorów 110/SN w stacji Dąbrowska w Łodzi oraz dwóch stanowisk transformatorów 110/15kV w Strykowie. Spółka podaje, że dzięki modernizacji transformatorów, wskaźnik stopnia oczyszczania wody będzie wynosił 5mg/litr substancji ropopochodnych przy dopuszczalnym określonym w rozporządzeniu ministerstwa gospodarki poziomie - 15mg/litr.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site