PGE Dystrybucja w 2011 roku wydała na inwestycje 1,25 mld zł

Na przedsięwzięcia inwestycyjne w 2011 roku PGE Dystrybucja przeznaczyła 1,25 mld zł. W 2010r. spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 1,06 mld zł. Dynamika wzrostu nakładów w stosunku do roku ubiegłego przekroczyła 10 proc. Główne kierunki inwestowania spółki w minionym roku to przyłączanie nowych odbiorców, inwestycje w sieci Sn/nN oraz linie WN i stacje WN/Sn, Sn/Sn.

W okresie od stycznia do grudnia 2011 roku PGE Dystrybucja wydała ponad 92 tys. warunków przyłączenia dla nowych odbiorców, z czego ponad 77 tys. to odbiorcy należący do IV i V grupy przyłączeniowej. Zgodnie z planem inwestycyjnym spółka na przyłączanie nowych odbiorców wydała ponad 400 mln zł. W minionym roku przyłączono blisko 61 tys. odbiorców. W ocenie spółki systematyczny rozwój i modernizacja sieci dystrybucyjnej na terenie jej działania daje możliwość przyspieszenia tempa rozwoju podstawowej działalności. Z tego względu istotna część zadań inwestycyjnych w 2011r. dotyczyła odnowienia zdolności przesyłowych, unifikacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych, modernizacji istniejącej sieci dystrybucyjnej, wdrażania nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych wspierających rozwój sieci OSD. W minionym roku PGE Dystrybucja przeprowadziła modernizację 92 głównych punktów zasilania oraz oddała do użytkowania 6 nowych stacji WN/Sn (Orla, Wistom, Krasne, Rzepedź, Różan, Przemyśl-Głęboka), ponosząc nakłady w wysokości 107,5 mln zł. Zaś łączne nakłady na budowę nowych i modernizację dotychczasowych linii WN wyniosły blisko 35 mln zł. Jako największą inwestycję minionego roku spółka wymienia budowę nowej stacji 110/15 kV Przemyśl-Głęboka wybudowanej w układzie H5, wpiętej w pierścień linii 110 kV Przemyśl-Przemyśl Bakończyce. Inwestycja kosztowała blisko 20 mln zł i ma na celu poprawę bezpieczeństwa energetycznego oraz jakości zasilania odbiorców na obszarze miasta Przemyśl. Kolejną ważną inwestycją zakończoną we wrześniu 2011r. było podłączenie w Gminie Orla na Podlasiu fabryki ultra cienkich płyt HDF firmy Swedspan Polska z grupy IKEA. Realizacja tego przedsięwzięcia trwała 15 miesięcy, a podłączenie tak dużego odbiorcy możliwe było dzięki budowie nowej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV oraz stacji 110/15 kV. Fabryka HDF to jeden z największych odbiorców energii elektrycznej w regionie północno-wschodniej Polski. Dzięki przeprowadzonym w 2011 roku inwestycjom spółka uzyska m.in. poprawę parametrów jakościowych dostaw energii elektrycznej, zmniejszenie strat sieciowych oraz zmniejszenie jednostkowych kosztów eksploatacji sieci. W ocenie spółki realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ukierunkowanych na rozwój innowacyjności i poprawę efektywności funkcjonowania przyczyni się do poprawy jakości usług świadczonych na rzecz klientów spółki.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site