PGE Dystrybucja wymieniła ponad 2000 transformatorów w ramach projektów unijnych

W ramach realizacji projektów unijnych w wyniku dotychczasowych postępowań przetargowych PGE Dystrybucja wymieniła 2050 transformatorów na transformatory o niższych stratach. Najwięcej w Oddziałach: Lublin - 438, Łódź Teren - 498, Warszawa - 649 i Zamość - 465.

Realizacja projektów w czterech oddziałach spółki, które otrzymały dofinansowanie w ramach POIiŚ, tj. Lublin, Łódź–Teren, Warszawa, Zamość, obejmuje zakup nowych transformatorów, demontaż starej i montaż nowej zakupionej jednostki wraz z przystosowaniem stanowiska transformatora. Do 2014 roku w ramach czterech projektów PGE Dystrybucja wymieni około 5 400 transformatorów na nowe jednostki o niższych stratach. Łączna wartość inwestycji netto dla czterech projektów wynosi ok. 130 mln złotych, zaś kwota dofinansowania dla czterech oddziałów PGE Dystrybucja wynosi około 65 mln złotych, co stanowi ponad 50 proc. nakładów inwestycyjnych przewidzianych na realizację przedsięwzięcia. Jak podaje spółka, rezultatem zakończonych w 2014 roku projektów będzie zaoszczędzona energia elektryczna, w ilości ok. 13,2 tys. MWh rocznie. Głównym celem kolejnych dwóch projektów dofinansowanych w ramach RPO Województwa Łódzkiego jest zwiększenie efektywności i wydajności energetycznej sieci dystrybucyjnej na tym terenie i przystosowanie jej do rosnących potrzeb energetycznych regionu. W wyniku realizacji projektów, dzięki ograniczeniu poziomu strat energii elektrycznej, ograniczeniu ulegnie również produkcja energii odpowiednio do ograniczenia strat, a w konsekwencji zmniejszona zostanie emisja zanieczyszczeń do atmosfery. Zakończenie realizacji projektów planowane jest w roku 2014. PGE Dystrybucja realizuje ponadto projekt przyłączania farmy wiatrowej w Oddziale Rzeszów w ramach II Konkursu, Programu priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Cześć 4. Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)”. Projekt przeszedł już etap oceny formalnej. Wynikiem projektu będzie przebudowa sieci elektroenergetycznej w celu umożliwienia przyłączania farmy wiatrowej. Wartość projektu to 27,7 mln zł., zaś dofinansowania 4 mln zł. Projekt znajduje się obecnie na drugim miejscu listy ratingowej. Spółka oczekuje na wyznaczenie terminu podpisania umowy na dofinansowanie. Łącznie PGE Dystrybucja realizuje obecnie siedem projektów unijnych: cztery projekty, których źródłem dofinansowania jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2007-2013), Działanie 9.2 „Efektywna dystrybucja energii”, dwa projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa II. Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.7 Elektroenergetyka oraz projekt przyłączania farmy wiatrowej w Oddziale Rzeszów w ramach II Konkursu, Programu priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Cześć 4. Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)”. W sierpniu 2012 roku spółka złożyła kolejne wnioski o dofinansowanie do 4 projektów z WFOŚiGW. Zakres złożonych wniosków obejmuje: wymianę transformatorów 110/15 kV w stacjach Milionowa i Łąkowa na jednostki o niższych stratach, budowę stanowisk ekologicznych dla transformatorów 110/15 kV w stacji Dąbrowska w Łodzi i w stacji Stryków, zmniejszenie strat energii elektrycznej w transformatorach rozdzielczych 15/0,4 kV w Regionie Łódzkim oraz wymianę 1500 szt. energochłonnych opraw rtęciowych. PGE Dystrybucja oczekuje na podpisanie umowy na dofinansowanie projektów z WFOŚiGW w Łodzi. Ponadto PGE Dystrybucja jest w trakcie uruchomienia projektu wdrożenia instalacji systemu AMI (Advanced Metering Infrastructure), który obejmuje dwa wybrane obszary sieci dystrybucyjnej na terenie Oddziału Białystok i Oddziału Łódź–Miasto, zawierające około 54 tys. punktów pomiarowych. Efektem prowadzonych dotychczas prac było opracowanie analizy efektywności ekonomicznej oraz studium wykonalności projektu AMI. W 2012 roku spółka zakończyła etap analizy wdrożenia projektu. Obecnie trwają prace nad opracowaniem dokumentacji przetargowej oraz wniosku o pozyskanie środków pomocowych z NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Inteligentne Sieci Energetyczne”. W roku bieżącym planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego, podpisanie umowy z dostawcą systemu AMI i rozpoczęcie etapu wdrożenia projektu.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site