Rekordowa kwota na inwestycje w Oddziale Rzeszów

Blisko 200 mln zł - tyle każdego roku PGE Dystrybucja SA Oddział Rzeszów przeznacza na inwestycje w infrastrukturę energetyczną, tj. budowę linii, stacji, zabezpieczenia i automatykę oraz przyłączenia nowych odbiorców.

W ubiegłym roku wartość zrealizowanych inwestycji sięgnęła rekordowej kwoty 229,4 mln zł. Wśród głównych kierunków inwestycji prowadzone są działania modernizacyjne na liniach 110kV i GPZ-etach. W znacznym zakresie przebudowywane są awaryjne linie SN i nN na kablowe. Ważnym kierunkiem jest realizacja zadań inwestycyjnych związanych z przyłączaniem nowych odbiorców oraz jednostek wytwórczych energii poprzez budowę GPZ-ów, linii i przyłączy. W tym zakresie w 2015 r. zrealizowano np.: • GPZ Dworzysko - budowa nowej stacji miała na celu zasilanie w energię elektryczną odbiorców na terenach Parku Naukowo-Technologicznego zlokalizowanego pod Rzeszowem należących do SSE Euro-Park Mielec. W ramach tych prac wybudowana została nowa stacja 110 kV/SN, linie kablowe średniego napięcia o łącznej długości 100 km oraz kanalizacja teletechniczna i światłowodowa. Realizowana infrastruktura zapewni zasilanie w energię elektryczną na 88 hektarach terenów inwestycyjnych realizowanych w ramach I etapu projektu oraz stworzy możliwość rozwoju pozostałych terenów należących do strefy. Wartość inwestycji wyniosła ok. 16 mln zł. Opłata przyłączeniowa, w kwocie 14 mln zł, jest kosztem kwalifikowanym na realizację projektu uzbrojenia Strefy i została sfinansowana ze środków unijnych. Stacja 110 kV\SN Rzeszów-Dworzysko. W ostatnim czasie zauważalny jest istotny wzrost przyłączanych odnawialnych źródeł energii, tj. farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. W roku 2015 przyłączono do sieci dystrybucyjnej O. Rzeszów dużą Farmę Wiatrową „Łańcut” i „Gać” o łącznej mocy przyłączeniowej 67,5 MW. W 2016 roku oddział planuje rozwijać i modernizować sieć dystrybucyjną w celu dalszej poprawy parametrów dostaw energii i ograniczenia strat sieciowych. Do kluczowych zadań z zakresu sieci WN w 2016 r. należą: • Budowa stacji 110 kV PKP Świlcza. Realizacja tej inwestycji umożliwi przyłączenie do sieci 110 kV linii i urządzeń zasilających Podstację Trakcyjną PKP Świlcza. Budowa tej infrastruktury jest niezbędna do przystosowania trakcji dla kolei dużych prędkości na odcinku Rzeszów-Kraków. Zakres inwestycji to budowa czteropolowej rozdzielni 110 kV oraz linii kablowych zasilających 110 kV. Planowane nakłady w 2016 roku to 5 mln zł. • Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/30/15 kV Sędziszów Małopolski o dwa pola liniowe 110 kV. Inwestycja w Sędziszowie, podobnie jak w Świlczy, jest konieczna dla umożliwienia przyłączenia Podstacji Trakcyjnej PKP do sieci elektroenergetycznej Oddział Rzeszów. Całkowite nakłady na to zadanie wyniosą 9 mln zł. • Budowa linii 110 kV Jasionka. Budowa linii 110kV umożliwi zasilanie planowanej stacji 110/15kV Jasionka PPNT przewidzianej do zasilania Strefy Ekonomicznej Jasionka PPNT S -1 oraz zapewnienia rezerwowego zasilania Strefy Ekonomicznej Jasionka PPNT S-2. Zakres inwestycji to budowa 6 km linii 110 kV kablowej jednotorowej. Planowane nakłady całkowite to 12 mln zł. • Budowa stacji 110/15 kV Harasiuki oraz kablowej linii 110 kV Harasiuki do stacji 110/15 kV Harasiuki. Budowa stacji umożliwi skrócenie obwodów rozległej sieci terenowej 15 kV (w chwili obecnej o wysokim stopniu awaryjności), poprawę warunków napięciowych i niezawodności zasilania istniejących i przyszłych odbiorców, oraz zapewni rezerwowanie obwodów 15 kV wychodzących z GPZ- tów: Rudnik, Janów Lubelski i Biłgoraj. Zakres inwestycji to budowa nowej stacji 110/15 kV w układzie H4. Planowane nakłady całkowite to 14,5 mln zł. • Modernizacja linii 110 kV Połaniec - Osiek. Potrzeba przebudowy przedmiotowej linii 110 kV wynika z przyłączenia do sieci elektroenergetycznej bloku gazowego w Elektrowni Stalowa Wola. Przebudowa tej linii niezbędna jest również z uwagi na planowane przyłączenie farmy wiatrowej Opatów-Czerwona Góra. Planowane nakłady całkowite to 2,5 mln zł. Jednym z efektów nakładów inwestycyjnych zaplanowanych na najbliższe lata ma być przyczynienie się do obniżenia wskaźnika SAIDI o połowę do 2020 r. w porównaniu z rokiem 2013. Do końca 2015 r. w O. Rzeszów wskaźnik ten udało się obniżyć już o 44%. To z kolei ma kluczowe znaczenie dla Odbiorców, którzy rzadziej odczuwają niedogodności związane z brakiem prądu.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site