Poniżej znaleźć można informacje dotyczące ogłoszonych, trwających i rozstrzygniętych postępowań o udzielenie zamówienia.

UWAGA! WAŻNE INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych (RODO) Wykonawcy, którzy dotychczas byli już zarejestrowani w Bazie Kwalifikowanych Wykonawców PGE Dystrybucja S.A. są zobowiązani do przekazania PGE Dystrybucja S.A. podpisanych Klauzul Informacyjnych.

Wszyscy Wykonawcy zobowiązani są do przekazania podpisanej Klauzuli „Klauzula informacyjna - Baza Kwalifikowanych Wykonawców”. Wykonawcy, którzy we Wniosku Zgłoszeniowym podali dane osobowe, osób, którymi zarządzają dodatkowo powinni złożyć podpisane Klauzule „Klauzula informacyjna - BKW- osoby, którymi dysponuje Wykonawca”.

UWAGA! Klauzule informacyjne –BKW- osoby którymi dysponuje Wykonawca, należy przesłać podpisane przez osoby, zgodnie z pkt. VIII klauzuli.

Klauzule należy przekazać do PGE Dystrybucja S.A. w terminie do 31.08.2018r., jednak nie później niż wraz ze złożeniem oferty. Klauzule można złożyć wraz z wyżej wymienioną ofertą lub oddzielnie,w formie papierowej do Oddziału, w którym dokonano rejestracji lub mailowo (skan Klauzuli). Nie złożenie Klauzul Informacyjnych w wyżej wymienionym terminie może skutkować wykreśleniem lub zawieszeniem Wykonawcy w Bazie Kwalifikowanych Wykonawców PGE Dystrybucja S.A. zgodnie z decyzją PGE Dystrybucja S.A. Klauzule Informacyjne dostępne są pod adresem https://pgedystrybucja.pl/przetargi

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że w postępowaniach przetargowych PGE Dystrybucja S.A. wprowadzona została dogrywka w postaci aukcji elektronicznej. Wszystkie podmioty biorące udział w dogrywce zobowiązane są do zapoznania się z "Podręcznikiem oferenta - aukcje elektroniczne SWPP"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA ODDZIAŁU BIAŁYSTOK
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje, iż we wszystkich postępowaniach wszczynanych po dn. 01.09.2016 r., w przedmiocie świadczenia usług wycinki drzew i krzewów pod liniami oraz w pobliżu linii elektroenergetycznych na terenie działania PGE Dystrybucja S. A. Oddział Białystok, wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonywany z zastosowaniem dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
Wobec powyższego, Wykonawcy, którzy będą zainteresowani udziałem w postępowaniach prowadzonych w zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązani będą do posługiwania się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Odczytanie dokumentów dotyczących postępowań będzie wymagać posiadania programu Acrobat Reader. Można go pobrać bezpłatnie wchodząc na stronę producenta. Do pobierania i przeglądania dokumentów przetargowych zalecane jest stosowanie przeglądarki Internet Explorer w najnowszej wersji. Więcej informacji na ten temat oraz pliki do pobrania znajdują się na stronie producenta. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

w dniu 10.06.2019r. została zaktualizowana Procedura rejestracji Wykonawców w Bazie Kwalifikowanych Wykonawców PGE Dystrybucja S.A. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce „Baza Kwalifikowanych Wykonawców”.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 25.05.2018 r. w Polsce będzie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady w sprawie ochrony danych osobowych (RODO). W związku z tym przedstawiamy poniżej informację (Klauzula informacyjna) wymaganą Rozporządzeniem dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Zaproszenie Oddziału Łódź dla Wykonawców

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź zaprasza wykonawców na spotkanie dot. realizacji robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych. WIĘCEJ