-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych (RODO) Wykonawcy, którzy dotychczas byli już zarejestrowani w Bazie Kwalifikowanych Wykonawców PGE Dystrybucja S.A. są zobowiązani do przekazania PGE Dystrybucja S.A. podpisanych Klauzul Informacyjnych.

Wszyscy Wykonawcy zobowiązani są do przekazania podpisanej Klauzuli „Klauzula informacyjna - Baza Kwalifikowanych Wykonawców”. Wykonawcy, którzy we Wniosku Zgłoszeniowym podali dane osobowe, osób, którymi zarządzają dodatkowo powinni złożyć podpisane Klauzule „Klauzula informacyjna - BKW- osoby, którymi dysponuje Wykonawca”.

UWAGA! Klauzule informacyjne –BKW- osoby którymi dysponuje Wykonawca, należy przesłać podpisane przez osoby, zgodnie z pkt. VIII klauzuli.

Klauzule należy przekazać do PGE Dystrybucja S.A. w terminie do 31.08.2018r., jednak nie później niż wraz ze złożeniem oferty. Klauzule można złożyć wraz z wyżej wymienioną ofertą lub oddzielnie,w formie papierowej do Oddziału, w którym dokonano rejestracji lub mailowo (skan Klauzuli). Nie złożenie Klauzul Informacyjnych w wyżej wymienionym terminie może skutkować wykreśleniem lub zawieszeniem Wykonawcy w Bazie Kwalifikowanych Wykonawców PGE Dystrybucja S.A. zgodnie z decyzją PGE Dystrybucja S.A. Klauzule Informacyjne dostępne są pod adresem https://pgedystrybucja.pl/przetargi

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pgedystrybucja_przetargi_site