PGE Dystrybucja S.A. informuje:

Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Poniższa klauzula informuje o tym jakie dane osobowe i w jakim celu są przetwarzane, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom mogą zostać udostępnione oraz o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo informujemy, że w związku z otrzymaniem tej klauzuli, nie trzeba kontaktować się z PGE Dystrybucja S.A. ani składać dodatkowych oświadczeń. Wystarczy zapoznać się z niniejszą klauzulą informacyjną.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie – adres: ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin (zwana dalej „Spółką”).

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z:

 • Inspektorem Ochrony Danych pod emailem: dane.osobowe@pgedystrybucja.pl,
 • pisemnie na adresy siedzib naszych Oddziałów wskazane poniżej: 
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystokul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublinul. Garbarska 21, 20-340 Lublin
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódźul. Tuwima 58, 90-021 Łódź
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszówul. 8 Marca 8, 35-065 Rzeszów
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawaul. Marsa 95, 04-470 Warszawa
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamośćul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-KamiennaAl. Marszałka J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna

I. Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 

 1. w celu wykonania ciążących na Spółce obowiązków prawnych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO) związanych z:
  • realizacją generalnej umowy dystrybucji dla usługi kompleksowej zawartej przez Spółkę z Pani/Pana sprzedawcą energii elektrycznej,
  • realizacją umów kompleksowych sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej, zawartych przez Panią/Pana ze sprzedawcą energii elektrycznej,  
  • realizacją rezerwowych umów kompleksowych zawartych przez Panią/Pana ze sprzedawcą energii elektrycznej,
  • pełnieniem przez Spółkę funkcji Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) i prowadzeniem działalności w zakresie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej.
 2. w celu podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy ze Spółką w zakresie usług na dodatkowe Pani/Pana zlecenie, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 3. w celu realizacji umowy ze Spółką w zakresie usług na dodatkowe Pani/Pana zlecenie, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 4. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 5. w celu prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w tym statystyki i raportowania, prowadzenia ewidencji punktów poboru energii w zakresie danych bieżących i historycznych, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 6. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

II. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt III, tj.:

 • w zakresie wykonania obowiązków prawnych ciążących na Spółce - przez czas wykonywania tych obowiązków przez Spółkę, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
 • w zakresie podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy ze Spółką w zakresie usług na dodatkowe Pani/Pana zlecenie - przez okres konieczny do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy,  a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
 • w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy ze Spółką w zakresie usług na dodatkowe Pani/Pana zlecenie - przez okres obowiązywania umowy do czasu zakończenia jej realizacji i rozliczenia oraz przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, a także przez okres konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń –  zgodnie z okresem przedawnienia roszczeń wynikającym z przepisów prawa,
 • w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia należności - przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
 • w zakresie prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w tym statystyki i raportowania, prowadzenia ewidencji punktów poboru energii w zakresie danych bieżących i historycznych - do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków - do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane.

III. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO wskazanych powyżej w pkt III. Przestaniemy przetwarzać dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

Wnioski w w/w zakresie można przesłać na adresy wskazane w pkt II powyżej lub składać osobiście w Punktach Obsługi Klienta Dystrybucyjnego (POKD) Spółki znajdujących się w Oddziałach Spółki i Rejonach Energetycznych (adresy dostępne na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl). Aby mieć pewność że jest Pani/Pan uprawniony do złożenia wniosku w w/w sprawach, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie Pani/Pana tożsamości. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa - RODO.

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do monitorowania stosowania RODO zgodnie z art. 51 RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Dane organu nadzorczego można dodatkowo uzyskać wchodząc na stronę internetową: www.pgedystrybucja.pl

IV. Od Sprzedawcy energii elektrycznej  otrzymujemy następujące dane osobowe:

imię i nazwisko, PESEL, NIP, seria i nr dokumentu tożsamości,  narodowość, nr  ewidencyjny/bilingowy, adres zameldowania/zamieszkania, adres do korespondencji, nr telefonu, adres e-mail, wskazania układu pomiarowego podane przez Panią/Pana do sprzedawcy, adres i nr punktu poboru energii, parametry techniczne i rozliczeniowe wynikające z umowy zawartej ze sprzedawcą, tytuł prawny do obiektu.

V. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać  udostępnione następującym odbiorcom i kategoriom odbiorców: podmiotowi sprawującemu uprawnienia właścicielskie, naszym partnerom, z którymi współpracujemy przy świadczeniu usług, realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności sprzedawcom energii elektrycznej, sprzedawcom rezerwowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom nabywającym wierzytelności, biurom informacji gospodarczej, instytucjom, organom, podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa np. policja, organy skarbowe, sąd, prokuratura, organy celne, Agencja Rynku Energii, Urząd Regulacji Energetyki, UOKIK,  lub innym oraz naszym podwykonawcom działającym na nasze zlecenie (podmiotom przetwarzającym dane osobowe w zakresie wskazanym przez Spółkę), tj. firmom wspierających nas przy realizacji usług, wykonywaniu obowiązków OSD np. firmom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie, prawniczym, informatycznym (w szczególności dostawcom oprogramowania i utrzymującym, obsługującym systemy informatyczne), realizującym odczyty liczników, obsługę korespondencji, obsługę zgłoszeń awarii, a także podwykonawcom w/w odbiorców i podwykonawców.

VI. W zakresie w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • zawarcia i realizacji umowy ze Spółką, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy (nie będziemy mogli zawrzeć umowy bez ich podania).
 • realizacji obowiązków prawnych Spółki podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji obowiązków prawnych Spółki jakim jest świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (nasza Spółka nie będzie mogła realizować świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej, którą zawiera Pani/Pan ze sprzedawcą energii elektrycznej bez ich podania).

VII. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym stosując profilowanie.

 

 

W sprawach dotyczących danych osobowych możesz skontaktować się z

Inspektorem Ochrony Danych  adres e-mail: dane.osobowe@pgedystrybucja.pl

lub pisemnie na adres:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
PGE Dystrybucja S.A.  ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin