PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, kapitał zakładowy: 9 729 424 160,00 zł w pełni opłacony
Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności przewidzianego do wyodrębnienia lokalu biurowego położonego w Jeżewie Starym gmina Tykocin o powierzchni użytkowej 76,90 m2 oraz z ułamkowym udziałem wynoszącym 7690/15465 w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki nr 18/2 o powierzchni 988 m2 powstałej w wyniku podziału działki 18 dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00073618/5

Szczegóły ogłoszenia do pobrania w załączonym pliku (format pdf)