Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.312.01.0054.01.POL&toc=OJ:L:2017:312:TOC

Kodeks NC ER stanowi jeden z aktów z grupy wytycznych i kodeksów sieci, opracowywanych w następstwie wdrożenia tzw. Trzeciego Pakietu Energetycznego, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 (Dz.U. UE L 211/15), mając na celu dostarczenie zharmonizowanego zbioru zasad funkcjonowania sektora gazu i energii elektrycznej w Europie.

NC ER określa zasady współpracy OSP, OSD, SGU („Significant Grid User”, czyli Znaczących Użytkowników Sieci), dostawców usług w zakresie obrony, dostawców usług w zakresie odbudowy, podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie, dostawców usług bilansujących, wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej („NEMO”) oraz innych jednostek wyznaczonych do pełnienia funkcji rynkowych zgodnie z rozporządzeniem Komisji w zakresie procesów obrony i odbudowy połączonych systemów elektroenergetycznych.

Kodeks wejdzie w życie w 20 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, tj. 18 grudnia 2017 r.

Informacje związane z procesem wdrażania kodeksu NC ER będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej: http://www.pse.pl/index.php?dzid=288&did=3529

pgedystrybucja_oSpolce_site