Obejmuje ona szereg badań, w tym min. sprawdzenie poprawności pracy i dokładności wskazań a potwierdzana jest cechą legalizacyjną. Dzięki temu każdy licznik jest dopuszczony do użycia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nadzór nad procesem legalizacji liczników sprawuje w kraju Główny Urząd Miar.Liczniki poddawane są również sprawdzeniom podczas ich użytkowania oraz okresowym badaniom metrologicznym w ramach legalizacji. Na terenie działania PGE Dystrybucja S.A. nie stwierdzono w ostatnim czasie przypadków zawyżania zużycia energii elektrycznej przez liczniki elektroniczne w wyniku ich nieprawidłowej konstrukcji i działania w normalnych warunkach.Liczniki statyczne (tzw. elektroniczne), w porównaniu do liczników indukcyjnych, nie posiadają elementów ruchomych a pomiar przepływającej energii elektrycznej oparty jest na metodach cyfrowych, które umożliwiają pomiar wielkości mierzonych w znacznie szerszym zakresie niż liczniki indukcyjne. Liczniki elektroniczne dostosowane są do pomiaru zużycia energii elektrycznej różnych rodzajów odbiorników (grzejniki, świetlówki, lampy LED, itp.), przy czym odbiorniki te w normalnych warunkach pracy powinny spełniać, określone przepisami standardy jakościowe poboru energii elektrycznej. Jednym z parametrów jakościowych, których normy często są przekraczane w energooszczędnych urządzeniach niskiej jakości, jest współczynnik odkształcenia napięcia i zawartości poszczególnych harmonicznych odniesionych do harmonicznej podstawowej.Odbiorniki stosowane w gospodarstwach domowych mogą nie spełniać wymagań tzw. kompatybilności elektromagnetycznej, co oznacza, że nie powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w Polsce. Ich użytkowanie jest wyłączną odpowiedzialnością Klienta i może powodować zafałszowanie wskazań licznika.

Klient ma prawo wnioskować lub zgłaszać wątpliwości związane ze wskazaniami zużycia energii elektrycznej: za pośrednictwem sprzedawcy energii elektrycznej lub bezpośrednio do Rejonu Energetycznego Oddziału PGE Dystrybucja S.A. z wnioskiem o sprawdzenie prawidłowości rozliczeń lub wskazań licznika. Każdy przypadek podlega odrębnej indywidualnej analizie. W sytuacji, gdy nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu licznika energii elektrycznej, zgodnie z obowiązującą „Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej”, odbiorca zostaje obciążony kosztem badania licznika energii elektrycznej.

Należy również pamiętać, że sama nieobecność odbiorcy w lokalu nie wyklucza możliwości poboru energii elektrycznej. Bardzo często odbiorca wyjeżdżając z domu, nawet na kilka tygodni, pozostawia włączone odbiorniki (np. chłodziarki, sprzęt elektroniczny w stanie tzw. „czuwania”), które w tym czasie zużywają energię elektryczną wykazywaną przez licznik.

pgedystrybucja_oSpolce_site